27.07.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (30.07.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu.

2.   Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms līdz Tālavas ielai”, Valkā, Valkas novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

3.   Par Valkas brīvdabas estrādes Rūjienas ielā 1, Valkā, nomas maksas apstiprināšanu.

4.   Par dzīvojamo māju uzkrājumu ņemšanu bilancē.

5.   Par pabalsta piešķiršanu ***.

6.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Valkas novadā” apstiprināšanu.

7.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Valkas novadā” apstiprināšanu.

8.   Par grozījumiem Valkas novada domes lēmumos par jaunizveidojamo Valkas pirmsskolas izglītības iestādi.

9.   Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā “Alieši 142” nosacītās cenas apstiprināšanu.

10.Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Krastiņi” atsavināšanas uzsākšanu.

11.Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „ Alieši 160” atsavināšanas uzsākšanu.

12.Par pašvaldībai piekrītošās daļas no nekustamā īpašuma Valkā, Smilšu iela 29 atsavināšanas uzsākšanu.

13.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības “Kļaviņas”, Lugaži, Valkas pagasts.

14.Iesnieguma izskatīšana par dzīvokļiem Valkā, Parka ielā 2/4-6 un Ausekļa ielā 26-60.

15.Par atsavināšanas procedūras izbeigšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā “Stacija” un nomas līguma pārjaunošanu.

16.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Jaunkurpnieki”, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

17.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

18.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.

19.Par izmaiņām Valkas novada medību koordinācijas komisijas sastāvā.

20.Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

21.Par projektu „Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada Kārķu pagastā”.

22.Par Valkas mežaparka publisko apspriešanu.

23.Par aizņēmuma ņemšanu Valkas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā 44, Valkā.

24.Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.