27.11.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (30.11.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 30.novembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Ingra”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

2. Par nomas maksas noteikšanu telpām VAS „Latvijas Pasts” Ērģemē.

Ziņo – Jānis Krams, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

3. Par projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

4. Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

5. Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

6. Par vieglās pasažieru automašīnas ar kravas kasti VW transporter pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

7. Par minerālmēslu kaisāmā TI-1 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

8. Par kravas pašizgāzēja GAZ 3507 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

9. Par pabalsta piešķiršanu *** .

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

10. Par pabalsta piešķiršanu *** .

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

11. Par daudzdzīvokļu māju uzkrājumu uzņemšanu bilancē.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

12. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no Valkas novada domes bilances.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

13. Par finansiālu atbalstu grāmatas "Latvieša cimdi” igauņu valodas tulkojuma izdošanā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

14. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Stendera ielā 3, dzīvoklis 7, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

15. Par 2017.gada 27.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmuma “Par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 55A pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (protokols Nr.10., 9.§), precizēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

16. Par zemes vienības daļu noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa korektai aprēķināšanai par zemi Valkā, Semināra iela 17.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

17. Par zemesgabala Valkas pagastā “Bērzezers 66” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

18. Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

20. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

21. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Lazdas” atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

22. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Pilsonības un migrācijas pārvaldei.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

23. Par sabiedrisko apspriešanu Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta pārvalžu apvienošanai.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

24. Par sabiedrisko apspriešanu Vijciema pagasta un Zvārtavas pagasta pārvalžu apvienošanai.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

25. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.