11.05.2014
Valkas novada kultūras attīstības plāns 2014-2015 gadam

Valkas novada kultūras attīstības plāna izstrādes mērķi Valkas novadā  līdz 2015.gadam ieskaitot kultūras nozares attīstība apskatīta Valkas novada attīstības plāna ietvaros, jo nav izstrādāts atsevišķs nozares attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros tiktu plānota koordinēta kultūras nozares attīstība Valkas novadā.

 

Vidēja termiņa kultūras nozares plānošanas dokumenta izstrādes aktualitāti ir noteikuši sekojoši Valkas novada attīstības sociālekonomiskie faktori: - nepieciešamība saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, tā efektīva izmantošana ienākošā tūrisma attīstībai; - kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada tēla veidošanā, pozicionējot Valkas novadu kā kultūras, lielu republikas nozīmes kultūras pasākumu  un tūrisma centru Ziemeļvidzemes pierobežā; - kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada sociālekonomiskajā attīstībā, attīstot radošo industriju un kultūras tūrismu; - kultūras pārvaldības uzlabošana kultūras pieejamības nodrošināšanai Valkas novada un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.

 

Valkas novada kultūras attīstības plāna mērķis ir noteikt prioritāros darbības virzienus 2014.-2015. gados kultūras jomā Valkas novadāun nodrošināt koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības partneru (valsts, privāto un nevalstisko organizāciju) darbību efektīvai kultūras piedāvājuma nodrošināšanai Valkas novada iedzīvotājiem, tūristiem, citiem interesentiem un sekmīgai Valkas novada tēla veidošanai. Izstrādājot kultūras attīstības plānu, tiek ievērots kultūras pieejamības princips - ikviena indivīda tiesības uz kultūru. Turklāt ņemot vērā kultūras nozares lomas maiņu Eiropā.

 

Ar novada kultūras attīstības plānu iespējams iepazīties šeit

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.