21.11.2022
Valkas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība (24.11.2022.)

2022.gada 24.novembrī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Domes sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un uzvārdu.
Pieslēgšanās saite:


Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89682295589?pwd=OFNHbmdQVms1MkozcE5BOENSRm9jUT09

Meeting ID: 896 8229 5589
Passcode: 959595

 

 

1.     Par finansiāla atbalsta sniegšanu ***

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2.     Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2021. gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3.     Par Jāņa Cimzes starptautiskā instrumentālo trio konkursa nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Gita Avote, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

 

4.     Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

5.     Par nomas līguma pārjaunošanu par telpu nomu Valkā, Rīgas ielā 24

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

6.     Par SIA “Pedelīte” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Ainārs Zābers, izpilddirektors

 

7.     Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma Nr.13 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr.1, 13.§) 1., 10 un 13. pielikumā

Ziņo – Ainārs Zābers, izpilddirektors; Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs – būvinspektors

 

8.     Par Valsts meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 002 00446, nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas novada pašvaldībai

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

9.     Par rakstiskas cirsmu izsoles atzīšanu par nenotikušu un tālāko rīcību ar izsoles objektu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

10.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

11.  Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Vecbuļi” atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

12.  Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

 

IEROSINĀŠANAI:

13.  Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora A.Zābera atbrīvošanu no amata

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

14.  Par nomas līguma pārslēgšanu par telpu nomu Valkā, Rīgas ielā 24

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

15.  Par izsoles noteikumu apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas iela 31

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

16.   Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par reklāmas vietas nomu Valkā

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

17.  Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par zemes vienību nomu Valkas novadā

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

18.  Par grozījuma izdarīšanu Valkas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.270 “Par projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” finansēšanu”

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

19.  Par A.Zābera iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Ainārs Zābers, izpilddirektors

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.