23.01.2023
Valkas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība (26.01.2023.)

2023.gada 26.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Domes sēdei nodoršināta arī videotranslācija Valkas novada pašvaldības oficiālajā YouTube kontā: ŠEIT

 

Darba kārtība:

1.     Par Valkas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.     Par grozījumiem Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.     Par Valkas novada  amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023.gadā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.     Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienības “Lugažu bibliotēka ar nodaļu Sēļos” reorganizāciju

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.     Par grozījumiem Pilsētas  teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku amatu vietu un darba samaksas sarakstā

Ziņo – Gints Stālmeisters, izpilddirektora vietnieks

 

6.     Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības domes 2023.gada 11.janvāra lēmuma Nr.1 “Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (protokols Nr.1, 1.§) 39. un 46. pielikumā

Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājs; Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs

 

7.     Par SIA “Pedelīte” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

8.     Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu projektā “Valgas – Valkas pārrobežu sadarbības stratēģija ilgtspējīgai attīstībai”

Ziņo – Inga Aleksejeva, Projektu vadītāja

 

9.     Par projekta “Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde un uzlādes stacijas izveide Valkas novadā” izstrādi un līdzfinansēšanu

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

10.  Par projekta “Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības ēkai Beverīnas ielā 3” izstrādi un līdzfinansēšanu

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

11.  Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu projektā “Vides un dabas izziņa”

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

 

12.  Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu projektā “No Hobija uz Biznesu”

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

 

13.  Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu projektā “Kopīgs redzējums un rīcības ilgtspējīgai nākotnei”

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

 

14.  Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu projektā “Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā”

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece

 

15.  Par Valkas novada pašvaldības Vijciema, Kārķu un Ērģemes feldšerpunktu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Maira Rjabkova, Sabiedrības veselības speciāliste

 

16.  Atlīdzība par Valkas novada pašvaldības domes deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās

Ziņo – Vents Armands Krauklis, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

 

17.  Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Līvu iela 4, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

18.  Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā “Gobas”, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

19.  Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā “Lēnupes”, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

20.  Par nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 47B atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

21.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Miera ielā 9, Valkā, kadastra apzīmējums 94010010716, kapsētas teritorijas izveidošanai

Ziņo – Ingars Siliņš, Teritorijas plānotājs

 

22.  Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Sēlijas ielā 6, Valkā (kadastra apzīmējums 94010080178) pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo – Ingars Siliņš, Teritorijas plānotājs

 

23.  Par aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

24.  Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajām dotācijām no Valkas novada pašvaldības 2023.gada budžeta

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

25.  Par saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2023.gada budžets” apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

26.  Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai un operatīvās nomas līguma slēgšanai

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

27.  Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

28.  Par A.Simuļa atbrīvošanu no komisiju locekļa amatiem

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

29.  Par pabalsta piešķiršanu ***

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

30.  Par pabalsta piešķiršanu ***

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

31.  Par pabalsta piešķiršanu ***

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

32.  Par Valkas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītāju un darbinieku apdrošināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.