27.12.2022
Valkas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība (29.12.2022.)

2022.gada 29.decembrī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Domes sēdei tiek nodoršināta arī attālināta dalība tiešsaistes platformā ZOOM. Lūdzam pieslēgties vismaz 5 min. pirms sēdes sākuma, kā arī norādīt savu vārdu un uzvārdu.

 

Pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/88430359007?pwd=aXR5ZVR3Q1pWUHdUbGQ0WkVTVlErdz09

Meeting ID: 884 3035 9007
Passcode: 858434

 

Darba kārtība:

1.     Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā

Ziņo – Nauris Ozols, izpilddirektors

 

2.     Par N.Ozola ievēlēšanu komisijās

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

3.     Par J.Vindēla ievēlēšanu Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijā

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

4.     Par L.Ķīberes atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

5.     Par iepirkumu komisijas izveidošanu uz noteiktu laiku

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

6.     Par iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

7.     Par Valkas novada būvvaldes faktisko rīcību

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

8.     Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ceļu uzturēšanas ziemas periodā izmaksu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

9.     Par apkures maksas noteikšanu nedzīvojamai ēkai Valkā, Rūjienas ielā 31

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

10.  Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

11.  Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Ceļmalnieki” atsavināšanas uzsākšanu

Ziņo Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

12.  Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, Blaumaņa iela 13A, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

13.  Par nekustamā īpašuma Valkā ar nosaukumu “Trakā purva ceļš” nodošanu valstij bez atlīdzības

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

14.  Par nekustamā īpašuma “Upmaļi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads pārņemšanu  pašvaldības īpašumā

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

15.  Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ziņo – Vilmārs Vesingi, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

 

16.   Par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka V.Vesingi atbrīvošanu no amatiem

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

17.  Par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2022.gada 22.decembra rīkojuma Nr.4.7/22/101 “Par dāvanas naudas veidā piešķiršanu” apstiprināšanu

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

18.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par telpu nomu Valkā, Rūjienas ielā 31

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

19.   Par nomas līguma pārjaunošanu par telpu nomu Valkā, Rūjienas ielā 3E

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

20.  Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

21.  Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2022.gada budžets”” apstiprināšanu

Ziņo – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

IEROSINĀŠANAI:

22.  Par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

23.  Par Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka ievēlēšanu

Ziņo – Nauris Ozols, izpilddirektors

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.