28.06.2022
Valkas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība (30.06.2022.)

2022.gada 30.jūnijā

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

 

1. Par dzejas autoru-iesācēju konkursa bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

2. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

3. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas pagastā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

4. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

5. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema pagastā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Ērģemes pagastā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

8. Par grozījumiem Valkas novada pašvaldības 2022.gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Valkas novadā"

Ziņo – Daniels Minajevs, Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks juridiskajos jautājumos

 

9. Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par zemes vienību nomu Valkas novadā

Ziņo – Jānis Vindēls, Juridiskās nodaļas nekustamo īpašumu speciālists

 

10. Par nomas maksas noteikšanu ārtelpas reklāmas izvietošanai Valkā, Rūjienas ielā 21

Ziņo – Jānis Vindēls, Juridiskās nodaļas nekustamo īpašumu speciālists

 

11. Par ēkām (būvēm) uz zemesgabala "Strazdiņi", Avotkalna ielā 6, Valkā, Valkas novadā

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

12. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu

Ziņo – Andris Dainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

13. Par rakstiskas izsoles uz nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, atzīšanu par nenotikušu

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

14. Par nomas un apbūves tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas ielā 31

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

15. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

16. Par Valkas novada dzīvnieku patversmes dzīvnieku mikročipēšanas izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

17. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

18. Par SIA “MALVIL” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

19. Par projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” konkursa nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Romina Meļņika, Jaunatnes lietu speciāliste

 

20. Par grozījumu izdarīšanu 2022.gada 15.marta Valkas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.66 “Par ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 5.§)

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

21. Par pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietas maksas noteikšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

22. Par adrešu piešķiršanu pašvaldības īpašumā esošajām izmitināšanas vietām Domes bulvārī 3 un Semināra ielā 25A, Valkā

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

23. Par saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2022.gada budžets”” apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

24. Par V.A.Kraukļa atbrīvošanu no Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata

Ziņo – Vilmārs Vesingi, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

 

IEROSINĀŠANAI:

 

25. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Ziņo – Vilmārs Vesingi, domes priekšsēdētāja vietnieks

 

26. Par grozījumu izdarīšanu Valkas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

27. Par Valkas novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

28. Par projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” līdzfinansēšanu

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstība, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

29. Par projekta “Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā” finansējumu

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas projektu vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.