22.12.2014
Valkas pamatskolas ēkas siltināšanas darbi pabeigti

Šī gada decembrī ir pabeigti būvdarbi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros līdzfinansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” Nr.KPFI-15.3/112. Projekta ietvaros tika veikta ēkas ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, iekšējās apkures sistēmas modernizācija, nomainot radiatorus, cauruļvadus optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai, siltummezgla modernizācija, logu nomaiņa, veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm, montējot tvaika un nokrišņu izolācijas perimetra lentas, decentralizētās ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana skolas sporta zālē un aktu zālē.

 

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Valkas pamatskolas energoefektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz: 1.1.  oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 232099.60 kgCO2 gadā; 1.2.  oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro. Būvdarbus veica SIA „YIT Celtniecība” un būvdarbu kopējās izmaksas 943662,97 EUR (tai skaitā 163775,18 EUR PVN). Būvuzraudzību veica sertificēts būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs un autoruzraudzību SIA „AG architecture”. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta  līdzekļi ir 57,20% un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 42,80% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Gunta Smane,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.