24.04.2013
Vislatvijas Lielā Talka

Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien, 27.aprīlī no plkst.9.00. Šī talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, labākai un tīrākai nākotnei. Talkas ideju atbalsta arī Valkas novada dome un aicina ikvienu, kuram rūp sakopta vide, atbalstīt talkošanu un piedalīties Lielajā Talkā.

Ir apzinātas vietas, kas Lielās Talkas ietvaros tiks sakoptas Valkas pilsētā: Valkas brīvdabas estrāde, vecā Valkas stacija, gaisa tilts unLugažu laukums. Kā jau katru gadu, darbi notiks arī upju un ūdens tilpņu tuvumā – pie Varžupītes (no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai) un Pedeles upes (no Ausekļa ielas līdz Putras kalnam) krastiem. Vēl talkas laikā tiks stādīti koki gar Friča Roziņa ielu.

Talcinieki aicināti pulcēties: Ērģemes pagastā – pie katlu mājas un Turnas tautas nama, Valkas pagastā – pie Lugažu muižas un daudzdzīvokļu mājas Sēļos, Valkas pilsētā – pie kultūras nama, bet Vijciema pagastā – pagasta centrā. Zvārtavas pagastā sakopšanas darbi tiks veikti jau iepriekš, bet Kārķu pagastā Lielā Talka tradicionāli tiek apvienota ar Meža dienām, kas notiks 10.maijā.

Līdzīgi kā citus gadus, pašvaldības galvenais uzdevums ir organizēt talku un gādāt par talkas laikā savākto atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonos. Lielās talkas organizatori ir sarūpējuši maisus (šogad tie būs sarkanā krāsā) atkritumu savākšanai, ko varēs saņemt pašvaldībā vai talkas dienā talkošanas vietās. Pašvaldība talciniekus iespēju robežās nodrošinās ar darba cimdiem, būs arī silta tēja un pīrādziņi. Talkas dienā atbildīgie un koordinators būs sasniedzami uz mobilajiem telefoniem, lai iedzīvotājus informētu par talkas norisi, maisu sadali un savākšanu.

Lai darbi talkas vietās ritētu raiti un kopīgiem spēkiem padarītu vairāk, pagastos kā atbildīgie par talkas norisi ir noteikti pagastu pārvaldnieki: Jānis Krams – Ērģemes pagastā, Aivars Cekuls – Kārķu pagastā, Jānis Lapsa – Valkas pagastā, Mārīte Kalniņa – Vijciema pagastā un Raitis Priede – Zvārtavas pagastā.

Lai talkošana norisinātos bez problēmām, izvēlēsimies talkai piemērotu apģērbu. Kājās vilksim gumijas zābakus vai citus slēgtus apavus, jo vācot atkritumus, var būt stikli vai kādi citi asi priekšmeti. Būsim uzmanīgi, ieraugot un savācot dažādus bīstamus atkritumus. Ja talkā piedalās bērni, īpašu izmanību pievērsīsim tam, lai viņi strādātu piemērotā apģērbā un ar cimdiem rokās. Padarīsim tīrāku, skaistāku un zaļāku kādu vietu savā pašvaldībā! Tā kā darba roku nekad nav par daudz, nāksim paši un aicināsim līdzi savus kolēģus, draugus un bērnus!

Papildus informācija
Valkas novada Lielās Talkas koordinators  Guntis Bašķis, 64707620, 29431717

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.