16.09.2020
Zemes komisijas darba kārtība (18.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 18. septembrī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nekustamā īpašuma „Mazkrieviņi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Meža Mazkrieviņi” izveidošanu;

2.      Par nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 4”, Stepi, Zvārtavas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Smildziņas” izveidošanu;

3.      Par nekustamā īpašuma „Viļņi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu;

4.      Par nekustamā īpašuma „Muižnieki”, Valkas pagastā sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu;

5.      Par nekustamā īpašuma „Muižnieki”, Valkas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Roko” izveidošanu;

6.      Par ieceri sadalīt nekustamo īpašumu Valkā, Ceriņu iela 24;

7.       Par adreses noteikšanu ēku īpašumam “Ievu iela 2”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads;

8.         Par nekustamā īpašuma „Ievu iela 2”, Ērģemes pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Spundenieki” izveidošanu;

9.      Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības “Jaunvīndedzes”, Valkas pagastā sadalīšanai;

10.  Par līguma slēgšanu par d.d. no zemes gabala Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A, nomu

garāžas īpašuma „Mazā Avotkalna iela 60” uzturēšanai;

11.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 12”, nomu;

12.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 8”, nomu

13.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem līgumā par ¼ d.d. no zemes gabala Valkā, Savienības iela 2A, nomu;

14.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem līgumā par zemes gabala Valkā, Blaumaņa iela 13A, nomu;

15.  Par zemes vienības daļas Ērģemes pagastā, “Omuļu veikals”, kadastra apzīmējums 9452 001 0093, nomu ar mērķi teritorijas ap ēku īpašuma kopšana un uzturēšana;

16.  Ņ.B. iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas nodošanu nomā pie nekustamā īpašuma Jaunā iela 7;

17.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 202”, nomu;

18.  Par paaugstinātās nomas maksas atcelšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Vidiņi”, nomu;

19.  Par turpmāko apbūvētu zemes vienību Valkas pagastā, “Rozēni” nomu un nosacījumu pārskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

20.     Par adrešu, Valkas novada Valkā, Parka iela 25F, Parka iela 25H, Meža iela 2D un Varoņu iela 35C, likvidēšanu.

21.     Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.