17.06.2020
Zemes komisijas darba kārtība (19.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.     Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Cepurītes”(kad.nr.94960010007), Zvārtavas pagastā sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanu pirms kadastrālās uzmērīšanas veikšanas;

 

2.     Par grozījumiem 2020.gada 20.marta Zemes komisijas lēmumā un jaunu nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Imantas”, sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanai un robežu pārkārtošanai;

 

3.     Par rezerves zemes fondā esošo zemes vienību “Avotiņi 2” un “Avotkalna iela 14C”, Valkā, reģistrāciju zemesgrāmatā uz Valkas novada pašvaldības vārda;

 

4.     Par nomas objekta Nr.3, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu sakņu (ģimenes dārza) vajadzībām;

 

5.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Zvirbulīši”, nomu;

 

6.     Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes vienības Valkas pagastā, “Latnieki”, nomu;

 

7.     Par līguma slēgšanu par daļu no zemes vienības „Paksīši”, Valkas pagastā, nomu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai;

 

8.     Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 168”, nomu;

 

9.     Par I.L. iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 138”, nomu zaļās zonas uzturēšanai;

 

10.  Par zemes nomas līguma atzīšanu par spēkā neesošu un jauna līguma slēgšanu par zemes vienības Ērģemes pagastā „Erdega”, nomu ēku īpašuma uzturēšanai;

 

11.  Par Nomas objekta Nr.8, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi”, Vijciema pagastā, nomu un pievienošanu Nomas objektam Nr.9;

 

12.  Par nomas līguma slēgšanu par daļu no zemes gabala Valkā, Austras iela 8A, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

 

13.  Par apbūvētas zemes vienības Valkas novada, Valkas pagastā, ”Bērzezers 127”, turpmāko nomu;

 

14.  Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes vienības Valkas pagastā, “Druvas 10”, nomu;

 

15.  Par nomas objekta, kas atrodas uz daļas no zemes gabala, Valkā, Rīgas iela 88, nomu sakņu (ģimenes dārza) vajadzībām;

 

16.  V.V.Z. iesnieguma izskatīšanu par nomas līguma izbeigšanu par zemes vienības daļas Zvārtavas pagastā “Teteri”, nomu;

 

17.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 18”, nomu;

 

18.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.