20.07.2020
Zemes komisijas darba kārtība (22.07.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 22. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu;

2.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Valkā, Blaumaņa iela 9B un Zemgales iela 72A;

3.     Par Zemes komisijas 2020.gada 29.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.4,15.§) izpildi;

4.     Par J. R. iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 57”, nomu;

5.     Par D.L. iesnieguma izskatīšanu par atteikumu no zemes gabala Valkā, “Celtnieks 187”, turpmākās nomas;

6.     Par V. O. iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 220”, nomu;

7.     Par L. T. iesnieguma izskatīšanu par nomas maksas apmēra pārskatīšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 18”, nomu;

8.     Par S. L. iesnieguma izskatīšanu;

9.     Par A.B. parāda apmēra precizēšanu korekta prasības pieteikuma par nomas maksas parāda piedziņu iesniegšanai tiesā;

10.  Par E.A. parāda apmēra precizēšanu korekta prasības pieteikuma par nomas maksas parāda piedziņu iesniegšanai tiesā;

11.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.