21.08.2020
Zemes komisijas darba kārtība (25.08.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 25. augustā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1.     Par nekustamā īpašuma „Vecbuliņi”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Kalna Buliņi” izveidošanu;

2.     Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, “Čorzemnieki 1.zemes gabals”, zemes vienības sadalīšanai;

3.     Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļu Valkā, Poruka iela 8, nomu;

4.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Zeltiņi”, nomu;

5.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Taigas”, nomu;

6.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Dzeguzes”, nomu;

7.     Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkas pagastā, “Sēļi”, sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

8.     Par nomas objekta Nr.13, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu sakņu (ģimenes dārza) vajadzībām;

9.     Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 24”, nomu;

10.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 159”, nomu;

11.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks121”, nomu;

12.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, Blaumaņa iela 11A, nomu;

13.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 20, nomu;

14.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, Mālu iela 8, nomu;

15.  Par Z.V. iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Omuļu veikals”, kadastra apzīmējums 9452 001 0093, nomu ar mērķi teritorijas ap ēku īpašuma kopšana un uzturēšana;

16.  Par izmaiņām nomas līgumā, paaugstinot nomas maksu par apbūvēta zemes gabala Valkā, Celtnieks 61, nomu;

17.  Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Ievu iela 2”, nomu;

18.  Par S. Ņ. iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 117”, nomu;

19.  Par nomas līgumu termiņa pagarināšanu par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 136”un “Celtnieks 137”, nomu;

20.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 122”, nomu;

21.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.