23.11.2022
Zemes komisijas darba kārtība (25.11.2022.)

2022. gada 25. novembrī 

Sēde sasaukta pulksten 13:30

 

Darba kārtība :

 1. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Poķi”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0092 sadalīšanai un jaunu nekustamo īpašumu “Kalnapoķi” un “Mežapoķi” izveidošanu;
 2. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Vāveres” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0186 sadalīšanai un jauna nekustamā īpašuma “Pļavaskani” izveidošanai;
 3. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Dāņkalni” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0056 sadalīšanai un jauna nekustamā īpašuma “Tīrumkalni” izveidošanai;
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Ozoliņi”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0115, sadalīšanai;
 5. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Gulbīši” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0176 sadalīšanai un jauna nekustamā īpašuma “Meža Gulbīši” izveidošanai;
 6. Par platības precizēšanu zemes vienībai Valkas novada Vijciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0164;
 7. Par adrešu maiņu, sakarā ar Valkas pilsētas Puškina ielas nosaukuma maiņu uz Kārļa Skalbes iela;
 8. Par adrešu maiņu, sakarā ar Valkas pilsētas Oškalna ielas nosaukuma maiņu uz Smēķu iela;
 9. Par adrešu maiņu, sakarā ar Valkas pilsētas Friča Roziņa ielas nosaukuma maiņu uz Voldemāra Roberta Zāmuela iela;
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotiem zemes starpgabaliem Valkas novada Valkas pagastā
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Gaujaskalni”, nomu;
 12. Par atteikšanos no zemes nomas līgumu slēgšanas par zemes vienības Valkā, Blaumaņa ielā 4B, daļu, nomu;
 13. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.45”, nomu;
 14. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Lejassilmājas”, nomu;
 15. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Mazuzpiļi”, nomu;
 16. Par 2017. gada 30. janvāra zemes nomas līguma Nr.14.17./17/11, pagarināšanu;
 17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļas no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, “Nomas objekts Nr.3”, nomu;
 18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 123”, nomu
 19. Par nomas maksas rēķinu sūtīšanu par zemes vienības Kārķu pagastā, “Papardes”, nomu;
 20. Par grozījumu veikšanu 2022. gada 14. novembra zemes nomas līgumā Nr.14.17./22/120;
 21. Par nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Vijciema pagastā, “Rožzemītes”, nomu.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.