24.01.2023
Zemes komisijas darba kārtība (26.01.2023.)

2023. gada 26. janvārī

Sēde sasaukta pulksten 13:30

 

Darba kārtība:

1.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Ezermuiža”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Lejaspļava” izveidošanu;

2.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Gulbīši” sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0176 sadalīšanai;

3.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, “Ķoci”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0006 sadalīšanai;

4.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, “Veckoci”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0004 sadalīšanai;

5.      Par zemes vienības daļas izdalīšanu apbūves tiesības nodrošināšanai;

6.      Par Valkas novada teritorijā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

7.      Par adrešu piešķiršanu ēkām;

8.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Ērģemes pagastā, “Ezerlīči 1”, nomu;

9.      Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, Varoņu ielā 47A, nomu;

10.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Ārkalni” un “Attekas”, nomu;

11.   Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Pakalniņi 2”, “Cielavas”, “Riekstiņi”, “Lati” un “Medņi”, nomu;

12.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Lejaskrieviņi” un “Lejaskrieviņi-1”, nomu;

13.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Robežnieki”, nomu;

14.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 168”, nomu;

15.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 133”, nomu;

16.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 143”, nomu;

17.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Žuldas”, nomu;

18.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 173”, nomu;

19.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 106”, nomu;

20.   Par A.K. iesniegumu;

21.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 60”, nomu;

22.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Zvārtavas pagastā, “Gaujavoti” un “Avoti”, nomu;

23.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 183”, nomu;

24.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Sietiņi”, nomu un attiekumu no zemes nomas pirmtiesībām uz zemes vienībām Valkas pagastā, “Sietiņi”;

25.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 99”, nomu;

26.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Zvārtavas pagastā, “Vasi” un “Vasi”, nomu;

27.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 193”, nomu;

28.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par ½ domājamās daļas no zemes vienības Vijciema pagastā, “Sprīdīši”, nomu;

29.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 195”, nomu;

30.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Zeltiņi”, nomu.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.