27.12.2022
Zemes komisijas darba kārtība (29.12.2022.)

2022. gada 29. decembrī

Sēde sasaukta pulksten 13:30

 

Darba kārtība:

1.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Vienības Gatve 4, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 002 0205 sadalīšanai;

2.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 26, Varoņu iela 26A, zemes vienību robežu pārkārtošanai;

3.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi, zemes vienības sadalīšanai;

4.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, “Jaunžurbi”, zemes vienības sadalīšanai;

5.      Par nosacījumu apstiprināšanu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Vectomēni” sadalīšanai;

6.      Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0136, Valkas pagastā;

7.      Par adreses precizēšanu zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Valkā, Smēķu ielā;

8.      Par adreses precizēšanu zemes vienībai un uz tās esošām ēkām Valkā, Kārļa Skalbes ielā;

9.      Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 80”, nomu;

10.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Vijciema pagastā, “Veckalni”, nomu;

11.   Par nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Liepupes”, nomu;

12.   Par nomas līguma pagarināšanu par daļas no zemes vienības Ērģemes pagastā, “Alksnīši”, nomu;

13.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 178”, nomu;

14.   Par nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Rīgas ielā 62C, nomu;

15.   Par nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Vijciema pagastā, “Pārzemītes”, nomu;

16.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 105”, nomu;

17.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Ezerlīči 1”, nomu;

18.   Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkā, Līelā Jaunā ielā 1A, nomu;

19.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 68”, nomu;

20.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 177”, nomu;

21.   Par krūmu izciršanu uz nomātās zemes vienības Ērģemes pagastā, “Andrupes”;

22.   Par nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Andrīši” un “Ozoli”, nomu;

23.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Ērģemes pagastā, “Klapatas”, nomu;

24.   Par nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Ērģemes pagastā, “Jāņkalni”, nomu;

25.   Par nomas maksas rēķinu izrakstīšanu par zemes vienību Vijciema pagastā, “Taupības” un “Lejastaupības”, nomu.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.