29.06.2022
Zemes komisijas darba kārtība (30.06.2022.)

2022. gada 30. jūnijā

Sēde sasaukta pulksten 13:00

 

Darba kārtība :

1. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Arāji”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 001 0009 sadalīšanai;

 

2. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijciema pagastā, “Celīši”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0096 sadalīšanai;

 

3. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, “Jauntilikas”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Gaujas Jauntilikas” izveidošanu;

 

4. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Krustceles“, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Stūrāni 1” izveidošanu;

 

5. Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Centra kūtis”, nomu;

 

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 149”, nomu, un jauna zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 149”, nomu;

 

7. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Paksīši”, nomu;

 

8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 202”, nomu;

 

9. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 197”, nomu;

 

10. Par zemes nomas līgumu slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, nomu;

 

11. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Paksīši”, “Nomas objekts Nr.22-7”;

 

12. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļu no zemes vienības Vijciema pagastā, “Baltās mājas 3”, nomu;

 

13. Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Kāŗku pagastā, “Medņi”, nomu;

 

14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu par domājamo daļu no zemes vienībām, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Mazās Avotkalna ielas garāžas”, sastāvā, nomu;

 

15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu par domājamo daļu no zemes vienībām, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Mazās Rūjienas ielas garāžas”, sastāvā, nomu;

 

16. Par zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkā, Rūjienas ielā 21, nomu, reklāmas vajadzībām.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.