28.07.2021
Zemes komisijas darba kārtība (30.07.2021.)

2021. gada 30. jūlijā

Sēde sasaukta pulksten 13:30

 

Darba kārtība:

1.     Par nekustamā īpašuma „Lejasbāci”, Vijciema pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Mežbāci” izveidošanu;

2.     Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Valkas pagastā sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu “Paceplīši” un “Svīres” izveidošanu;

3.     Par zemes vienības Valkā, Avotkalna iela 6, sadales iespējām;

4.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienību Valkā, Tirgus iela 4 un Oškalna iela 3, robežu pārkārtošanai;

5.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes vienības “Dišleri”, Kārķu pagastā, sadalīšanai;

6.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, “Bednes” sastāvā esošo zemes vienību sadalīšanai;

7.     Par zemes reformas gaitā pieļauto neatbilstību novēršanu un nepieciešamajiem grozījumiem zemes nomas līgumā;

8.     Par nomas līguma pārslēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 140”, nomu;

9.     Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabalam Valkas pagastā “Stūriņi” un daļām no zemes gabaliem Valkas pagastā, “Lugažu ūdens” un “Saulstari”;

10.   Par nomas līguma laušanu pirms termiņa par zemes gabala Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, nomu, un nomas tiesību izsoles rīkošanu;

11.   Par iznomājamās zemes gabala platības samazināšanu zemes gabalam Zvārtavas pagastā, “Lauri”, nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes gabala Zvārtavas pagastā, “Lauri”, nomu un nomas tiesību izsoles rīkošanu;

12.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 63”, nomu un nomas līguma slēgšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 63”, nomu;

13.   Par zemes nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Mazalieši”, nomu;

14.   Par grozījumiem Zemes nomas līgumos Nr.14.17./21/20 un Nr.14.17./21/21;

15.   Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 16”, nomu.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.