06.06.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (08.06.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 8.jūnijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu no “Čorzemnieki 2.zemes gabals” uz “Mārstaļi”;

2.Par nekustamā īpašuma „Ķikuti”, Kārķu pagastā sadalīšanu;

3.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam Valkas novada Kārķu pagastā;

4.Par nekustamā īpašuma „Mazsproģi 2”, Valkas pagastā sadalīšanu;

5.Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību Valkas novada pašvaldībai;

6.Par grozījumiem gada 24.aprīļa Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.4.,7.§);

7.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 82”, nomu;

8.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.36;

9.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 220”, nomu;

10.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala, Zvārtavas pagastā, “Kranķi”, nomu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.