14.11.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (16.11.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 16.novembrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Smiltnieki” sadalīšanai;

2. Par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Sudrabkalni” un “Lejasstāles” apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;

3. Par grozījumiem 2017.gada 27.septembra Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.9.,2.§) par adrešu aktualizāciju Valkas novada teritorijā reģistrētajām nedzīvojamo telpu grupām;

4. Par platības noteikšanu ēku īpašuma uzturēšanai, zemesgabala reģistrēšanu zemesgrāmatā un nomas līgumu noslēgšanu;

5. Par adreses apstiprināšanu nekustamam īpašumam Valkas pagastā “Alieši 60” un īpašnieka pienākumu deklarēt būvi NĪVKR IS;

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumu apstiprināšanu Valsts mežu zemes sadalīšanai, izdalot zemi pašvaldības autoceļu uzturēšanai;

7. Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par mazdārziņu Nr.149, kas atrodas Valkā, Smilšu iela 19A;

8. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.47”, nomu;

9. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Valkā, Rūjienas iela 34A, “Nomas objekts Nr.58”, nomu;

10. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļu Valkā, Blaumaņa iela 4B, Nomas objekts Nr.108, nomu;

11. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļu Valkā, Blaumaņa iela 4B, Nomas objekts Nr.109 un 109A, nomu;

12. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkā, Smilšu iela 3

13. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, “Planču pļavas”, nomu;

14. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 193”, nomu;

15. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Rīgas iela 62C, Nomas objekts Nr.125, nomu

16. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 168”, nomu;

17. Zemnieku saimniecības “Jasmīni” iesnieguma izskatīšana par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu;

18. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Tīruma iela 2, Nomas objekts Nr.7, nomu;

19. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabalu Vijciema pagastā, “Bērzi”, nomu;

20. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 90”, nomu;

21. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Ziedoņi”, nomu;

22. Par nomas līgumu noslēgšanu uz zemes gabalu Kārķu pagastā “Jaundīķkalni” ;

23. Par Zemes komisijas 2017.gada 22.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.3,15.§) izpildi;

24. Par nomas līguma pārjaunošanu par mazdārziņu, kas atrodas Valkā, Smilšu iela 19A;

25. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Valkā, Rūjienas iela 34A, “Nomas objekts Nr.136”, nomu;

26. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Valkā, Rūjienas iela 34A, “Nomas objekts Nr.134”, nomu;

27. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Kārķu pagastā, “Jāņkalni”, nomu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.