15.02.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (17.02.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 17.februārī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :

1. Par nekustamā īpašuma “Jaunsaliņas”, Kārķu pagastā sadalīšanu;

2. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Valkas novadā ar vienādu adresi “Priedes” uz “Ezerpriedes”;

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Kalnmelderu zeme;

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Rūjienas iela 31, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai;

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Strautu iela 1;

6. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanai nepieciešamo zemes vienības daļu noteikšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai un zemes nomas līgumu slēgšanu;

7. Par zemes gabala Ērģemes pagastā “Klapatas” nomas platības samazināšanu;

8. Par zemes gabala Ērģemes pagastā “Klapatas” lietošanas mērķa maiņu;

9. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa uz zemes gabalu Valkā, Kalnmelderu zeme;

10. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļu no zemes gabala, Vijciema pagastā “Krustceles dārziņi”, Nomas objekts Nr.17;

11. Par nomas līgumu izbeigšanu un jaunu līgumu noslēgšanu par zemes gabala, Valkas pagastā “Niedras” un zemes gabala Valkā, Celtnieks 61, nomu;

12. Par iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala Valkas pagastā “Dārzniecība”, nomu;

13. Par samazinātās nomas maksas piemērošanu zemes gabaliem Kārķu pagastā “Liģi” un “Silenes”;

14. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Valdāji”, kadastra apzīmējums 9496 006 0096;

15. Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Kārķu pagastā, “Silmači”, nomu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.