18.04.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (21.04.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 21.aprīlī pulksten 11:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma “Vecbitari”, Vijciema pagastā sadalīšanu

2.Par zemes gabala Valkas pagastā “Kalnķimburi”, kadastra apzīmējums 9488 008 0043 zemes robežu un platību precizēšanu;

3.Par adreses apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Alieši 181”, Valkas pagasts;

4.Par nosacījumu apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma „Ausekļi” zemes vienības sadalīšanai;

5.Par samazinātās nomas maksas piemērošanu uz zemes gabaliem Kārķu pagastā “Priedaine” un “Papardes”;

6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabala Zvārtavas pagastā “Vecrukmaņi” sadalīšanai;

7.Par nekustamā īpašuma “Žīguri”, Kārķu pagastā sadalīšanu;

8.Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkas pagastā, Alieši 195;

9.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala, Valkas pagastā, “Alieši 220”, nomu;

10.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā, “Viesturi 1”, nomu;

11.Fiziskas personas iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas Valkas pagastā, “Bērzezers 183”, nomu;

12.Fiziskas personas iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas Valkas pagastā, “Bērzezers 183”, nomu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.