20.03.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (22.03.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 22.martā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma “Birzmaļi”, Valkas pagastā sadalīšanu;

2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Valkā, Rīgas ielā 80;

3.Par telpu grupu adrešu likvidāciju un adrešu piešķiršanu garāžām kā patstāvīgiem ēku īpašuma objektiem, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, Tālavas ielā 12A;

4.Par zemes vienības Valkā, Rīgas iela 11 sadalīšanu;

5.Par iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu Valkā, Meža iela 2A;

6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 18, sadalīšanai;

7.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.36 un Nr.37;

8.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.39;

9.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.75;

10.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Vijciema pagastā “Krustceles dārziņi”, Nomas objekts Nr.17;

11.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Vijciema pagastā “Krustceles dārziņi”, Nomas objekts Nr.10;

12.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Vijciema pagastā “Baltās māja 3”;

13.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabalu, Zvārtavas pagastā “Avoti” un “Kalnieši” nomu;

14.Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 167A”;

15.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Ērģemes pagastā “Ezerlīči 1”, nomu;

16.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.66;

17.Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dibenleja”, “Nomas objekts Nr.234”, nomu;

18.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala, Valkā, Pētera Radziņa iela 5, nomu;

19.Par iesnieguma par nomas objektu Nr.63 un Nr.67, kas atrodas Kārķu pagastā, uz zemes gabala “Dārziņi”, apvienošanu, izskatīšanu;

20.Par iesnieguma par nomas objektu Nr.61 un Nr.62, kas atrodas Kārķu pagastā, uz zemes gabala “Dārziņi”, apvienošanu, izskatīšanu;

21.Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”, Nomas objekts Nr.28 un Nr.29;

22.Par nomas objektu Valkas pagastā maiņu “Indras” uz “Smilgas”;

23.Par nomas objektu Valkas pagastā maiņu “Smilgas” uz “Indras” un nomas līguma termiņa pagarināšanu;

24.Par nomas objektu Zvārtavas pagastā, “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 9496 008 0141 un “Avoti”, kadastra apzīmējums 9496 008 0263 nodošanu nomā;

25.Par nomas līguma noslēgšanu uz Mazdārziņu „Paksīši Nr.16-2”, kas atrodas uz zemes gabala „Paksīši”, Valkas pagastā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.