23.01.2018
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (26.01.2018.)

Zemes komisija sasaukta 2018.gada 26.janvārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1. Par zemes vienības Ērģemes pagastā “Kalnsmērtes”, daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļām;

2. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jaunu nomas līguma noslēgšanu ar ēku īpašuma īpašnieku uz zemes vienību Ērģemes pagastā “Sprīdīši”;

3. Par nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu;

4. Par grozījumiem Valkas novada domes Zemes komisijas 2017.gada 19.maija sēdes lēmumā (protokols nr.5., 15.§) “Par zemes vienības daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībā “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts”;

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Zvārtavas pagastā “Jaunlībieši” sadalīšanai;

6. Par zemes ierīcības projektu zemes vienības Valkā, “Mārstaļi” sadalīšanai;

7. Par 1/3 domājamās daļas no zemes vienībām “Labāti”, Kārķu pagastā, zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atzīstot to kā piekritīgu pašvaldībai un nomas līguma noslēgšanu;

8. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Pumpuri”, nomu;

9. Par nomas līguma slēgšanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Pumpuri”, kadastra apzīmējums 9452 008 0166, nomu;

10. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 187”, nomu;

11. Par Zemes komisijas 2017.gada 16.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.3,15.§) atcelšanu un Zemes komisijas 2017.gada 22.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.3,15.§) spēkā atstāšanu;

12. Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes gabalu Valkas pagastā, “Rudzīši”, nomu;

13. Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes gabalu Zvārtavas pagastā, “Jaunrožkalni”, nomu;

14. Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Ērģemes pagastā “Arkādijas”, Nomas objekts “Arkādijas Nr.2”, nomu;

15. Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 47A, nomu;

16. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā “Cernieki”, nomu;

17. Par nomas attiecību maiņu par zemes gabala Zvārtavas pagastā “Kalnamandegi 1”, nomu;

18. Par nomas attiecību maiņu par zemes gabala Zvārtavas pagastā “Jaunrožkalni”, nomu;

19. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Kārķu pagastā, “Priedkalnītes”, nomu;

20. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala, Valkas pagastā “Niedras” un zemes gabala Valkā, Celtnieks 61, nomu;

21. Par zemes gabala Valkas pagastā “Veclugaži”, nomu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.