22.09.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (27.98.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 27.septembrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :

1.Par adreses apstiprināšanu ēku īpašumam Valkas pagastā “Irbes”;

2.Par adrešu aktualizāciju Valkas novada teritorijā reģistrētajām nedzīvojamo telpu grupām;

3.Par nekustamā īpašuma „Silmalnieki”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu;

4.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 25 zemes vienības sadalīšanu un robežu pārkārtošanu;

5.Par grozījumiem 2014.gada 22.maija sēdes lēmumā (protokols Nr.5.,22.§) par zemes vienības Vijciema pagastā “Punkales” platības precizēšanu;

6.Par zemes gabalu daļu Valkā Rīgas iela 84 un Rīgas iela 88, nomu

7.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna līguma noslēgšanu par mazdārziņu, kas atrodas Valkā, Planču pļavas;

8.Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par mazdārziņu Nr.53, kas atrodas Valkā, Rūjienas ielā 34A;

9.Par nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Ērģemes veikals”, nomu;

10.Par nosaukumu maiņu zemes gabaliem Valkas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 9488 006 0323 un 9488 006 0325;

11.Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu Valkas pagastā, Valsts brīvā zeme “Liepas”, “Ūpīši” un “Valsts brīvā zeme”, nomu;

12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Ērģemes pagastā “Puņģi” sadalīšanai;

13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, “Sudrabkalni” sadalīšanai.

Rakstam pievienoti 1 komentārs(-i)

Sanita, 2017-09-27 11:08
Izlabojiet virsrakstā datumu :)