27.09.2016
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (28.09.2016.)

 

Zemes komisijas sēde sasaukta 2016.gada 28.septembrī  pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :

 
1. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Induļi” sadalīšanu;
2. Par adreses maiņu Valkā, Tālavas ielā 31F;
3. Par Zemes komisijas sēdes lēmuma (protokols Nr.2,5.§) atcelšanu;
4. Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no reģistriem par zemes gabala, Valkas pagastā, “Pedele”, nomu;
5. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Alksnīši”;
6. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā, “Alieši 115”;
7. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 114”;
8. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 146”;
9. Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 229”;
10. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā, Nākotnes iela 2;
11. Par nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Valkā, “Celtnieks 3”;
12. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala, Kārķu pagastā “Dārziņi”.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.