13.07.2015
Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

 

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam.

 

Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti iezīmē reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas.

 

„Līdz šim ir ieguldīts liels darbs, lai sagatavotu šos dokumentus, taču vēl vairāk darāms, lai izvirzītos mērķus sasniegtu. Šeit saredzu savu lomu ne vien Vidzemes plānošanas reģionam, bet katram reģiona iedzīvotājam,” saka VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede.

 

Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un drošu reģionu, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās. Akcentēta sabiedrības un vietas nozīme attīstības procesos.

 

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu – cilvēks, ekonomika, teritorija.

 

Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030. gadam ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.

 

  Vidzemes mērķu sasniegšanai ir noteiktas šādas ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes

Ilgtermiņa prioritātes                        Vidēja termiņa prioritātes

CILVĒKS

IAS1. Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga izglītība 1.1 Darba tirgus prasmju un uzņēmējspējas attīstība
IAS2: Sociālā drošība un veselība 2.1: Veselība
2.2: Sociālā drošība

EKONOMIKA

IAS3: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vide 3.1: Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese
3.2: Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma
IAS4: Ilgtspējīga zema oglekļa ekonomika 4.1: Ilgtspējīga energosistēma
4.2. Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana

TERITORIJA

IAS5: Sasniedzams reģions 5.1.Sabiedriskais transports un ceļi
IAS6: Vietu pievilcība 6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide
6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un iesaistoša kultūrvide

 

Lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tiks ieviesta Vidzemes plānošanas reģiona uzraudzības un izvērtēšanas sistēma, kas būs nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, kuru veido vispārējie attīstības uzraudzības rādītāji (rezultatīvie rādītāji), attīstības programmas rīcību uzraudzības rādītāji.

 

Attīstības dokumenti publicēti VPR tīmekļa vietnē.

 

Dokumenti izstrādāti projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

 

Pārstāvot 25 novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai.

 

VPR Attīstības padome ir VPR lēmējinstitūcija. Attīstības plānošanas dokumenti apstiprināti padomes 27. jūnija sēdē.

 

Papildu informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Mob.t.: 26533464, ieva[punkts]kalnina[uz]vidzeme[punkts]lv.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.