17.06.2014
Norisināsies otrā diskusija par pakalpojumu pieejamību Vidzemē

17. jūnijā Smiltenes novada domē, Pils ielā 2 Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko otro tematisko darba grupu „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa sāksies plkst. 10:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais uzdevums būs, balstoties uz pirmās tikšanās rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas, saistībā ar reģionālās attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu grozu.

Iepriekšējā Pakalpojumu pieejamības darba grupā pašvaldību pārstāvji diskutēja par četriem pakalpojumu groziem - veselības, izglītības, sociālo un kultūras - izsverot, kuram pakalpojumam būtu jābūt valsts, reģionālajā vai pašvaldību līmenī. Darba grupas dalībnieki arī iezīmēja iespējamās sadarbības jomas vienotu piedāvājumu izveidei gan kultūras pakalpojumu, gan veselības aprūpes un izglītības jomās. Otrajā darba grupā turpināsies darbs pie iepriekš izvirzītajiem četriem pakalpojumu groziem, lai definētu prioritāri veicamos pasākumus tajos.

Savu dalību darba grupā apstiprinājuši pārstāvji no Alūksnes, Apes, Burtnieku, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes, Madonas, Naukšēnu, Pārgaujas, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču un Varakļānu novadiem, kā arī no Valmieras pilsētas. Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvāku komunikāciju ar mērķgrupām un nodrošinātu reģionālo un vietējo interešu atspoguļojumu jaunajos teritoriālās attīstības plānošanas dokumentos, projekta ietvaros tiek organizētas tematiskās darba grupu sanāksmes. Šāda komunikācija ar mērķgrupām nepieciešama dziļākai situācijas izpratnei, kā arī ir ļoti nozīmīga, gan ilgtermiņa mērķu formulējumā, gan vidēja termiņa reģionālo projektu sagatavošanai. Attīstības programmas Rīcības plānu ieviešanā plānots iesaistīt visas plānošanas reģiona pašvaldības, līdz ar to ir būtiski uzzināt un ņemt vērā pašvaldību pārstāvju viedokli un komentārus jau dokumentu izstrādes agrīnajā stadijā. Paralēli tematiskajām darba grupu sanāksmēm tiek plānotas arī neformālas tikšanās ar jomu ekspertiem.

Kopumā ir izveidotas 5 tematiskās darba grupas: 1.    UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA – aprīlī un maijā Madonas novadā; 2.    LAUKU APDZĪVOTĪBA UN VIDES ATTĪSTĪBA – aprīlī un jūnijā Pārgaujas novadā; 3.    TRANSPORTS UN PIEEJAMĪBA – maijā un jūnijā Valmierā; 4.    PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Smiltenē; 5.    PĀRVALDĪBA VIDZEMĒ – maijā un jūnijā Ērgļos.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek īstenots NFI 2009.-2014. gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.  Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. Papildus informācija: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.