23.01.2015
Turpinās VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas pilnveidošana

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma    (turpmāk – EDS) pastāvīgi tiek pilnveidota, uzlabota un modernizēta, lai nodokļu maksātāji varētu pildīt nodokļu saistības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu nodokļu saistību izpildi. Vairākas jaunas iespējas EDS lietotājiem ir pieejamas jau kopš pagājušā gada beigām un šī gada sākuma, un šogad plānots ieviest vēl vairākus jaunus un ērtus pakalpojumus.

Jau no pagājušā gada decembra gan komersantiem, gan fiziskajām personām EDS ir pieejama informācija par deklarāciju iesniegšanas plānu jeb Deklarāciju iesniegšanas kalendārs. Tajā uzskatāmi, izmantojot luksofora krāsu principu, ir attēlota informācija par jau nokavētajām deklarācijām, drīzumā iesniedzamajām un arī par tālākā nākotnē iesniedzamajām deklarācijām un to iesniegšanas termiņiem. Minētā informācija kalendārā tiek attēlota par aktuālo gadu un par trim iepriekšējiem gadiem.

Papildu tam, 2015.gada laikā ir plānots ieviest atgādinājumu sistēmu par nodokļu samaksas termiņiem, proti, informēt EDS lietotājus par nodokļu samaksu divas dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās. Tādējādi EDS lietotājiem tiks atgādināts gan par kārtējo veicamo maksājumu saskaņā ar iesniegtajām deklarācijām un pārskatiem, gan par kārtējo nodokļu atbalsta pasākuma un termiņpagarinājuma maksājumu, kā arī maksājamās summas apmērs.

 Kā zināms, jau visu pagājušo gadu nodokļu maksātāji VID EDS tiek automātiski brīdināti par aktuālajiem nodokļu parādiem (tajā skaitā, nokavējuma un soda naudām), ja tie ir lielāki par 15 euro[1]. Papildus tam no 2014.gada 1.oktobra EDS ir pieejams arī nodokļu parādu kalkulators. Ar tā palīdzību ikviens nodokļu maksātājs, kuram ir aktuālais nodokļu parāds, var precīzi aprēķināt nodokļu parāda summas prognozēto vērtību uz noteiktu datumu nākotnē, ņemot vērā gan nokavējuma naudas pieaugumu, gan nodokļu samaksas termiņa vai termiņu pagarinājuma beigu datuma iestāšanos un citus nodokļu parāda ietekmējošos faktorus.

Savukārt šogad ir plānots paplašināt minēto pakalpojumu un nodrošināt, ka nodokļu maksātājiem EDS ir pieejama informācija ne tikai par aktuālajiem nodokļu parādiem, bet arī par nodokļu pārmaksām, ja nodokļu maksātājam tādas būs izveidojušās. Informācija par pārmaksām būs pieejama detalizēti pa nodokļu veidiem.

No 2015.gada 1.jūlija EDS būs pieejami jauni pārskati, kuros tiks attēlota vidējā stundu tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundu tarifa likme valstī un aprēķinātie 80% no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējās stundu tarifa likmi uzņēmumā. Minētie dati tiks apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem. Tādējādi visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem tiks nodrošināta iespēja objektīvi novērtēt savu atbilstību Publisko iepirkumu likumā noteiktajam kritērijam[2].

Savukārt padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem[3] un to nozaru asociāciju uzņēmumiem, ar kurām VID ir noslēgtas sadarbības vienošanās par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē, jau kopš 2014.gada beigām EDS pieejami pieci jauni pārskati par šo uzņēmumu un viņu darījumu partneru pievienotās vērtības nodokļa deklarācijās norādīto datu neatbilstību. Pārskatos apkopotā informācija ļauj komersantiem vieglāk izsekot, vai viņu un darījumu partneru deklarācijās ir korekti atspoguļoti savstarpējie darījumi un laikus konstatēt kāda darījumu partnera iespējamo negodprātību un izvērtēt turpmāko sadarbību ar šo darījumu partneri. Šogad ir plānots attīstīt šo pakalpojumu un šādus pašus pārskatus nodrošināt visiem nodokļu maksātājiem.

Šogad ir arī vienkāršota deklarāciju iesniegšana valsts amatpersonām. Iesniedzot valsts amatpersonas deklarāciju kādā no likumā noteiktajiem gadījumiem, pēc attiecīgās sadaļas atvēršanas tajā iespējams ielasīt to informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādos valsts nozīmes reģistros un oficiālajās datu bāzēs. Piemēram, informācija par personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja tie reģistrēti Zemesgrāmatu reģistrā), par personai piederošajiem Latvijas Republikā reģistrētajiem transporta līdzekļiem u.c.

 Aicinām komersantus iesniegt gada pārskatus elektroniski, izmantojot EDS, jo no šī gada visa uzņēmuma iepriekšējā gada pārskatā sniegtā informācija tajā ielasīsies automātiski un automātiski arī tiks konvertēta uz euro. Respektīvi, iesniedzot gada pārskatu par 2014.gadu elektroniski, visa 2013.gada pārskatā norādītā informācija tajā ielasīsies automātiski (līdz šim uzņēmumam tā bija jāievada manuāli).

Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem efektīvi plānot un ietaupīt laiku, 2015.gada pirmajā pusē EDS lietotājiem ir arī plānots nodrošināt iespēju sagatavot nodokļu un informatīvās deklarācijas vēl pirms termiņa beigām, taču norādot sistēmā laiku, kad tās iesniedzamas. Vienlaikus tiks arī nodrošināta iespēja deklarācijās attēlot lielāku ierakstu skaitu pēc nodokļu maksātāja paša izvēles (šobrīd iespējams aizpildīt 10 ierakstus un tad jāpārslēdzas uz nākamo lapu).

 VID atgādina, ka ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Plašāka informācija par VID EDS pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Aicinām arī VID mājaslapā pieteikties VID jaunumiem un saņemt informāciju par EDS jaunākajām iespējām savā e-pastā.

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa[1] Jūnija un decembra mēnešos brīdinājums par aktuālajiem nodokļu parādiem tiek rādīts no 1 centa
[2]2015.gada 2.oktobrī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka no 2015.gada 1.augusta visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundu tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī.

[3]Sākot ar 2012. gada 1. jūliju ir uzsākta Padziļinātās sadarbības programmas darbība atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 459 „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”. Tās mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.