03.12.2020
Uzsāk pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā, ir paredzēti atbalsta pasākumi darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt, sākot no 1. decembra.

 

Laikā no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz nākamā gada 9. janvārim uzņēmējiem pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem pieejams atbalsts par dīkstāvi.

 

Atbalstu par dīkstāvi var saņemt, darbojoties jebkurā nozarē, ja ienākumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 20%. Tāpat, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai, ieņēmumu kritumam jābūt vismaz 20% apmērā.


Dīkstāves atbalsts uzņēmējiem un to darbiniekiem

Darbinieki, kas ir dīkstāvē un nestrādā, var saņemt atbalstu 70% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šā gada 1. augusta līdz 31. oktobrim. Ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējā darba samaksas aprēķinā neiekļaus.

 

Tostarp, personām, kuras periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu noteiks 70% apmērā no vidējā piešķirtā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri.

 

Savukārt mikrouzņēmuma darbinieki varēs saņemt atbalstu 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba algas par šā gada trešo ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam. Ja darbinieks darbu uzsācis oktobrī, aprēķinam izmantos mikrouzņēmuma papildus sniegto informāciju.

 

Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 330 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) dīkstāves atbalsta saņēmējiem piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

 

Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

 

 

 

Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem

Algu subsīdija veidota, lai darbinieki, kas ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku, varētu turpināt saņemt tādu atalgojumu, kā saņēma pirms tam.

 

Atbalsta pasākuma ietvaros darbinieks saņems atbalstu 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro. Savukārt darba devējam būs pienākums piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un līdz šim saņemto pilno darba samaksu.

 

 

Atbalsts pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem

Saimnieciskajai darbībai samazinoties par vismaz 20%, atbalstu var saņemt arī pašnodarbinātie un patentmaksas maksātāji.

 

Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, atbalsts paredzēts 70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības šā gada trešajā ceturksnī, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.

 

Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.

 

Pašnodarbinātā persona – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var saņemt atbalstu 50% apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par šā gada trešo ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.

 

Savukārt patentmaksas maksātājam pieejams fiksēts atbalsts par dīkstāvi 400 eiro apmērā par pilnu mēnesi. Tas pieejams, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents.

 

VSAA piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru cilvēkam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.


Kā pieteikties atbalstam

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu gan dīkstāves atbalstam, gan algas subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks.

 

Darba devējs līdztekus iesniegumam iesniedz arī darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) mēneša deklarāciju, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.

 

Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, par decembri – līdz 15. janvārim, bet par janvāri – līdz 15. februārim.


Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā pavasarī, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt IIN avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aleksis Jarockis

Komunikācijas departamenta direktors

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.