03.09.2021
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027. pilnveidotās redakcijas (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze uz 01.07.2021., kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzdevumi un Rīcības plāns, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi, diskusijas:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.09.2021. plkst. 10:00.

Saite uz tiešsaistes pasākumu ZOOM vietnē:  https://us06web.zoom.us/j/81091980843

 

Plašāka informācija un materiāli pieejami: http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_ilgtspejigas_attistibas_strategijas_un_attistibas_programmas_izstrade

 

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes plānošanas reģions

http://www.vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.