14.08.2017
NVA pilnveido apmācību un nodarbinātības pakalpojumu kvalitātes uzraudzību

Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizējamo apmācību pasākumu īstenotāju izvēles komisijas veic apjomīgu visu apmācību pasākumu īstenotāju pakalpojumu kvalitātes pārbaužu un līdzšinējās sadarbības izvērtēšanu. Tiek analizēti, tostarp, dati par apmācību norises laika, dokumentu iesniegšanas termiņu un citu sadarbības nosacījumu ievērošanu. Šādus visaptverošos pasākumu īstenotāju kvalitātes un sadarbības nosacījumu ievērošanas izvērtējumus NVA veiks regulāri, lai pakalpojumi klientiem būtu kvalitatīvi, efektīvi, bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū veicinoši.

 

NVA paredz būtiski pilnveidot pakalpojumu kvalitātes uzraudzību pasākumu norises vietās. Tiks veiktas pastiprinātas apmācību pasākumu apmeklētības kontroles pārbaudes. Lai mazinātu risku, ka mācību iestāžu iesniegtie apmācību kopsavilkumi var saturēt nepatiesu informāciju, ir noteiktas stingrākas prasības apmeklējumu uzskaitei, nosakot izglītības iestādēm pienākumu apmācāmās personas kavējumus atzīmēt apmeklējumu žurnālā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma, turklāt apmācību dalībniekiem parakstu lapā jāparakstās par katras nodarbības faktisko apmeklējumu. Izglītības iestāžu pienākuma ievērošana par apmeklētības uzskaiti tiks ņemta vērā, veicot sadarbības izvērtēšanu ar konkrēto izglītības iestādi. 

 

Atgādinām, ka NVA izvērtē pasākumu īstenošanas kvalitāti un lemj par izglītības iestādes svītrošanu no izglītības piedāvājumu saraksta, ja konstatē, ka :

  • apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;
  • ierosināts izglītības iestādes maksātnespējas process;
  • izglītības iestāde neievēro pasākumu īstenošanas nosacījumos noteikto norēķinu kārtību, tai skaitā dokumentu iesniegšanas termiņus;
  • izglītības iestāde neievēro kārtību, kādā nosakāma bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotība un kādā bezdarbnieki un darba meklētāji ieskaitāmi izglītojamo skaitā un atskaitāmi no tā;
  • izglītības iestāde noteikusi bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību apmācībā vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības;
  • veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti.

 

Atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai izglītības iestāde var ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad izglītības iestāde bija svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta.

 

Pakalpojumu kvalitātes padziļināto izvērtēšanu NVA veiks ne tikai apmācību, bet arī nodarbinātības pasākumu norises vietās.

 

Uzziņa: NVA apmācības notiek pēc kuponu metodes. Bezdarbnieks vai darba meklētājs, kurš atbilst pasākuma mērķa grupas kritērijiem, saņem apmācību kuponu rindas kārtībā. Izglītības iestādi bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas, izmantojot NVA piedāvāto sarakstu vai patstāvīgi. Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija, ņemot vērā aktuālo situāciju un pieprasījumu darba tirgū.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.