16.06.2017
VALKAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  DARBA  KĀRTĪBA

2017.gada 16.jūnijā                                                                                                                      Nr.7

 

Sēde sasaukta pulksten 14:00,

Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē

 

 1. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu juridiskajos un sociālā darba jautājumos ievēlēšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos ievēlēšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļu ievēlēšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļu ievēlēšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekļu ievēlēšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekļu ievēlēšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Valkas novada Administratīvās komisijas ievēlēšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Dzīvokļu komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Komisijas koku ciršanai ārpus meža izveidošanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par komisijas izveidošanu Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par locekļu ievēlēšanu Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Valkas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšana.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 1. Par Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu.

ZIŅO – V.A.Krauklis, domes priekšsēdētājs

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                V.A.Krauklis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.