29.03.2019
Finiša taisnē rīcības plāna izstrāde videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas attīstībai Vidzemē

Martā projekta “SUPER” partneri tikās pirmā posma jeb pirmās fāzes pēdējā projekta sanāksmē Utrehtā, Nīderlandē , lai prezentētu rīcību plānus, kas paredz pilnveidot pašmāju inovāciju atbalsta sistēmas, tai skaitā inovāciju atbalsta sistēmu arī Latvijā. Vidzemes plānošanas reģionam šī bija iespēja saņemt starptautisku vērtējumu par to, vai izvēlētā pieeja pašmāju ekosistēmas stiprināšanai uzskatāma par efektīvu. Neatsverams ieguvums bija iespēja uzklausīt deviņu Eiropas valstu pārstāvju viedokli un norādes par jautājumiem, kas vēl nav pietiekami detalizēti aplūkoti, taču ir būtiski rīcību plānam kopumā. Saņemtie ieteikumi tiks iestrādāti dokumentos, un jau marta beigās deviņās Eiropas valstīs tiks pabeigti rīcību plāni atbalsta sistēmas pilnveidei katrā no tām. Projektā paredzēts laiks arī rīcību ieviešanai.

 

Vidzemes plānošanas reģiona rīcību plāns inovāciju atbalsta sistēmas pilnveidei veidots, balstoties uz trim blokiem. Bloks A paredz atbalsta programmu un politikas instrumentu pilnveidi, vienlaikus uzsvaru liekot arī uz informācijas efektīvāku nodošanu mērķauditorijai.  Bloks B veidots, ietverot ekosistēmas funkcionēšanas uzlabojumus un īpaši koncentrējas uz t.s. triple helix modeļa - valsts, industrija un zinātne - sadarbības stiprināšanas aktivitātēm, kas varētu rezultēties arī kopīgā projekta pieteikumā, piemēram, ar mērķi vairot uzņēmēju zināšanas attiecībā uz to spēju izvērtēt, vai produkti un procesi uzņēmumā atbilst aprites ekonomikas principiem. Visbeidzot, Bloks C ietvers aktivitātes, kas identificētas kā būtiskas, lai stiprinātu reģionālo inovāciju ekosistēmu, taču šīm aktivitātēm būs nepieciešams rast papildus resursus.

 

Šobrīd Vidzemes plānošanas reģiona rīcības plānā "Videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas attīstībai Vidzemes plānošanas reģionā" tiek veikti pēdējie precizējumi, taču jau salīdzinoši pavisam drīz tas būs pieejams plašākam interesentu lokam. Rīcības plāns tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv , un jau drīz pēc tam uzsāksies rīcību ieviešana, stiprinot Vidzemes inovāciju ekosistēmu, lai tā stimulētu uzņēmējus investēt un attīstīt ekoinovatīvus produktus un pakalpojumus. Rīcību ieviešana plānota līdz 2021. gada martam, kad arī oficiāli noslēgsies projekts "SUPER", līdz tam rūpīgi strādājot pie inovāciju ekosistēmas darbības uzlabošanas.

 

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

 

Foto: Vidzemes plānošanas reģions

 

Informāciju sagatavojusi:

Anita Āboliņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā

 

SUPER projekta partneru tikšanās Nīderlandē, Utrehtā. Diskusijas par rīcību plānu gala versijām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.