28.02.2017
Valkas novada dome nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu “Bērzezers 112”

Valkas novada dome ar 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2.,17.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Bērzezers 112”, kas sastāv no zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0350, kopplatība 0.0469 ha. Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 955.57.

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu var personai, kas minēta šī paša likuma 4.panta ceturtajā daļā.

 

Atsavināšanas noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa tālr.647 07499.

 

Pieteikumu reģistrācija – piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā (darba laiks: no plkst. 8.00-12.00 un no13.00-17.00). tālr. 64707499

 

ATSAVINĀŠANAS NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.