Valkas novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu. Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, ...

27.09.2013

Vakar, 26.jūnijā Valkas novada domes sēžu zālītē notika otrā Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes un Valkas novada attīstības programmas grozījumu izstrādes darba sanāksme. Sanāksmes sākumā tika sniegta vispārīga informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības ...

28.06.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.6, 4.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Ilgtspējīgas ...

30.04.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” (sēdes protokols Nr.6, 5.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizētās redakcijas izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas aktualizācija. Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. ...

30.04.2013