Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

26.04.2013

Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien, 27.aprīlī no plkst.9.00. Šī talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, ...

24.04.2013
23.04.2013

10.aprīlī Valkā starp Valkas novada domi un SIA „Firma L4” tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada ...

16.04.2013

3.aprīlī Valkas novada domē notika vadības un speciālistu kopīga sanāksme, lai apkopotu industriālo zonu projektu idejas Nacionālam attīstības plānam 2014. – 2020.gadam, iesniegšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. No ministrijas ir saņemta vēstule par to, ka nākamajā Nacionālā attīstības ...

05.04.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Pauguržēguri”, kadastra numurs 9452 009 0125, kas sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām ar kopējo platību 102.6ha. Īpašuma atsavināšana izsolē notiks atsevišķi ...

10.04.2013

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta uz 27.aprīli, tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un ļaujot dabai ilgāk atmosties no ieilgušās ziemas. Lēmums pārcelt Lielās Talkas norises laiku pieņemts ņemot vērā iedzīvotāju un Lielās Talkas pašvaldību ...

05.04.2013

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 12.– 22.aprīlim. Valkas novada vēlēšanu komisija 2013.gada 3.aprīlī (protokols Nr.1) NOLĒMA:     1.    Noteikt darba laiku deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai: piektdien,  ...

05.04.2013

Arī aprīļa mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par aprīļa mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

04.04.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

28.03.2013
28.03.2013

Otrdien, 26.martā Valkā notika biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” kopsapulce. Vispirms Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane klātesošos iepazīstināja ar Valkas novada vispārīgo raksturojumu, pārrobežu sadarbību un ieviestajiem projektiem. Tālāk biedrības ...

27.03.2013

2013. gada 18. martā, Valkā, Valkas novada domē starp Valkas novada domi un SIA „RemPro”, reģ. Nr. 41503041904 tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība, artēziskā urbuma ...

26.03.2013

Vilcienu pasažieriem, kas brauc maršrutā Rīga-Valga, jau marta beigās būs iespēja ceļu veikt paaugstināta komforta vagonā ar papildus ērtībām. Pirmajā reisā komforta vagons dosies 28.martā plkst.13.10. Pērn veiktajā pasažieru apmierinātības pētījumā AS „Pasažieru vilciens” saviem klientiem lūdza izteikt viedokli ...

19.03.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā „Luturmežsargmāja”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0.4964ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

14.03.2013