2019. gada 24. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Valkas būvnieks”, reģ. Nr. 44103038200, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpusā IKT (informāciju tehnoloģiju laboratorijas) vienkāršotā atjaunošana projektā “Vispārējās izglītības iestāžu ...

10.02.2020

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

30.01.2020

2019. gada nogalē tika pabeigta Lauku atbalsts dienesta projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) īstenošana. Projekta ietvaros tika iegādāts aušanas aprīkojums Valkas novada Bērnu un jauniešu ...

21.01.2020

  2019. gada nogalē biedrība “Vijmalieši” pabeidza projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) īstenošanu. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas hokeja formas (krekli un getras) ...

06.01.2020

    Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

03.01.2020

  2019.gada 20. - 21.decembrī Valkā notika projekta “No Hobija uz Biznesu” otrā projekta vadības grupas tikšanās. 20.decembrī ieradās mūsu projekta partneru Novodevjatkino pašvaldības vadības grupas pārstāvi ar kuriem tika pārrunāta projekta grāmatvedības uzskaites kārtošana, pirmā perioda pārskata ...

30.12.2019

  Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002). SIA “Brickwood” ir uzstādījis logus un durvis, SIA “Valdis” ir piegādājis granulu katlu un tvertni, un SIA ...

20.12.2019

  Šonedēļ tika uzsākta projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzēto ēku demontāža – vecās tirgus ēkas (Rīgas iela 7A) un bijušās robežmājiņas (Rīgas iela 1).   Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2 Grupp, kopējā ...

17.12.2019

  2019.gada 21.decembra Valkā no 9.00 līdz 13.00 pie Valkas tirgus notiks Ziemassvētku tirdziņš, kur šogad būs iespēja iegādāties mūsu novada mājražotāju un amatnieku, kā arī Apes, Latgales, Pleskavas apgabala un Novoedevjatkino (Ļeņingradas apgabals) amatnieku izstrādājumus.   Ziemassvētku tirdziņš ...

16.12.2019

  Šodien vēsturiskajā Valgas pilsētas rātsnamā svinīgi parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums par Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projektu starp Valgas pagasta valdi, Valkas novada domi un būvdarbu veicēju AS TREV-2 Grupp.   Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ...

09.12.2019

    Valkas novada dome īsteno projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002) un projekts tuvojas beigu stadijai. Ir noslēgts līgums ar SIA “Brickwood” par logu un durvju uzstādīšanu, kurus paredzēts ...

06.12.2019

  Pirmdien, 9. decembrī Valgas apmeklētāju centrā (bijušajā Valkas Rātsnamā), tiks parakstīts trīspusējs līgums starp Valgas pagasta domi, Valkas novada domi un būvdarbu firmu AS “TREV-2 Grupp” par projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu uzsākšanu.   Būvdarbu ...

04.12.2019

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ...

02.12.2019

2019. gada 14. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par būvprojekta izstrādi Cimzes ielā 2 (Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums). 2019. gada 20. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “REM PRO” par būvprojekta izstrādi Tālavas ielā 33 (Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām ...

25.11.2019

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros decembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   otrdienās un ceturtdienās, ...

20.11.2019