Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” un Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar Antru Krili izsludina un rīko dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas autoru – iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības ...

01.09.2017

Vakar, 30. augustā, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kurš Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) kongresā tika ievēlēts LPS valdē, piedalījās sarunās ar Finanšu ministriju par nākamā gada budžeta jautājumiem.           Šajās sarunās ...

31.08.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 31.augustā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.     Darba kārtība: Par projektiem Valkas novadā. Informē - Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par ...

28.08.2017

Valkas novada Pašvaldības policija regulāri saņem informāciju par Valkas novada teritorijā nelikumīgi izgāztajiem atkritumiem. Par šādām nelikumīgajām izgāztuvēm pārvēršas gan meži, pļavas, ceļu nomales, gan pilsētā un pagastos kapos paredzētās atkritumu konteineru vietas, kurās ļaundari tīšām atved ...

24.08.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 25.augustā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1.Par nomas līgumu noslēgšanu par zemi garāžu uzturēšanai, kas atrodas uz zemes gabala Kārķu pagasta Kārķos “Tirgotava”; 2.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā, ...

23.08.2017

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Paistkalni”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 002 0072, – sākumcena EUR 1.00, nodrošinājums EUR 0.10, izsole 06.10.2017. plkst. 13‑00.   Pieteikšanās ...

21.08.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols ...

18.08.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 21., 24., 34., 43., ...

18.08.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu. Ziņo – Kultūras nama pārstāvis   2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2, 17.§) un 2016.gada ...

18.08.2017

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2017. gada 21. augustā plkst. 08:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   1. Par saistošo noteikumu Nr. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā ...

18.08.2017

Sākot no 2017.gada 7.augusta Valkā 2x nedēļā darba dienu vakaros plkst. 18:15 (pirmdienās un ceturtdienās) Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pakalpojuma “Fiziskas aktivitātes ...

17.08.2017

Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz ...

14.08.2017

INFOGRAFIKA – “Skolas piens”                                        INFOGRAFIKA – “Augļi skolai”   Zemkopības ministrijas ...

14.08.2017

No 8.-10.augustam Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Novodevjatkino pašvaldību Krievijā, pēc Novodevjatkino pašvaldības vadītāja Dmitrija Majorova ielūguma.   Vizītes ...

11.08.2017
09.08.2017