Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 27.pielikumā. Ziņo ...

13.05.2017

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

13.05.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par Zvārtavas pagasta dzīvojamo telpu remonta ieskaitu apsaimniekošanas maksā. Ziņo – Raitis Priede, Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs 2. Par asfaltētā iebraukšanas ceļa uz ...

13.05.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.maijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Inta Kruška, Valkas pilsētas speciālās ...

11.05.2017

Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.maijā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1.Par Noteikumu Nr. “Kārtība, kādā tiek sniegti transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem” apstiprināšanu. Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja 2.Par Valkas ...

11.05.2017

Sakarā ar jaunās siltumtrases izbūvi ar mērķi pievienot koģenerācijas spēkstacijas apgādātajam siltumtīklam Domes dzīvojamu rajonu, Puškina ielas bērnudārzu un Raiņa ielas kādreizējā depo ēkas, tiks pārtraukta Stendera ielas un Merķeļa ielas dzīvojamo māju karstā ūdens piegāde no 16. - 20.maijam.   Jaunā ...

10.05.2017

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa otrā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 15. maijam.   Nomaksāt NĪN iespējams - pašvaldības kasē (Semināra iela 29, Valkā, no 900-1300), Valkas novada pagastu pārvaldēs, pastā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Maksājumu ...

10.05.2017

Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” apstiprinātajam projektam “Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu vecuma bērniem izveide” LEADER programmā, būvniecības darbi ir pabeigti un uzstādīta rotaļu konstrukcija. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".    Projekts ...

28.04.2017

Ņemot vērā, ka no 2017. gada 1.maija tiks reorganizēta Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienība Valkā un vairākiem iestādes darbiniekiem no Valkas būs jānokļūst Valmierā, no 2.maija maršrutā Nr.7825 Valmiera–Valka uz eksperimenta laiku tiks atklāts ekspreša reiss. Turpmāk darbadienās autobuss no Valkas autoostas ...

25.04.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 27.aprīlī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1.Par projekta “Valkas – Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu. Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības ...

24.04.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 21.aprīlī pulksten 11:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma “Vecbitari”, Vijciema pagastā sadalīšanu 2.Par zemes gabala Valkas pagastā “Kalnķimburi”, kadastra apzīmējums 9488 008 0043 zemes robežu un platību precizēšanu; 3.Par ...

18.04.2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.   Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa - www.cvk.lv   Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti.   Pašvaldību vēlēšanām tiek veidots Vēlētāju reģistrs un katram ...

12.04.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”. Ziņo – Skaidra Smeltere, folkloras deju kopas “Sudmaliņas” vadītāja 2.Par projekta “Valkas – ...

11.04.2017
11.04.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.Par nekustamo īpašumu Poruka ielā 4, Valkā. Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks 2.Par ēkas nojaukšanu Ausekļa ielā 5, Valkā (pie bijušās ...

11.04.2017