Jau trešo gadu, 12.februārī, Valkas pilsētas kultūras namā norisinājās novada Lauku balle, kurā godināja lauksaimniekus un sakoptāko īpašumu saimniekus.   Šogad Valkas novada dome pasniedza pateicības vairāk nekā 30 lauksaimniekiem.   Sakoptāko īpašumu saimnieki saņēma balvas no SIA “ZAAO”, ...

15.02.2016

Valkas novada domes IKSJ nodaļas  Sporta un jaunatnes lietu daļa aicina darbā uz nepilnu darba laiku  (0,23 likmes) Jauniešu brīvā laika organizatoru Valkas Jauniešu birojā, Semināra ielā  27.   Darba pamatpienākumi: Organizēt un nodrošināt darbu birojā; Organizēt attīstību veicinošus ...

15.02.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes jurista amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi:      -  sagatavot domes komitejās un domes sēdēs izskatāmo lēmumu, nolikumu un saistošo noteikumu projektus;      ...

12.02.2016

9.februārī Kārķos notika iedzīvotāju sapulce, kurā notika Valkas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027. gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata un Kārķu tirgus laukuma skices apspriešana, kā arī tika pārrunāti daudzi citi aktuāli jautājumi. Uz sapulci bija uzaicināts arī Valkas novada domes izpilddirektors un vairāki ...

10.02.2016

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Raiņa iela 3, kadastra numurs 9401 001 0321, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0321, kopējā platība 0.1139ha, un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas.   Izsoles noteikumi pieejami ...

08.02.2016

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:   Sagatavot projektu iesniegumus, kas saistīti ar Valkas novada attīstību; Koordinēt vai vadīt Valkas novada ...

20.01.2016

18. janvārī Valkā tirdzniecības centra „Walk” telpās (Ausekļa ielā 54) atklāta Swedbank filiāle, kurā pakalpojumi būs pieejami gan pašapkalpošanās zonā, gan pie klientu konsultanta, noteiktos darba laikos. Šī ir pirmā filiāle, kas tiek atklāta pērn Swedbank izstrādātās Latvijas reģionu attīstības ...

19.01.2016

Lai operatīvāk varētu sagatavot jautājumu par 2016.gada pašvaldības budžetu: 1. 2016.gada 21.janvārī plkst. 9:00 sasaukta apvienoto Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēde. 2. Ārkārtas sēdes norises vieta - novada domes sēžu zālē Beverīnas ...

19.01.2016

2015.gada sākumā Swedbank publiskoja Latvijas reģionu attīstības programmu, noslēdzot sadarbības memorandu ar Latvijas Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Latvijas reģionos. Pērn Latvijas novados uzstādīti kopumā 16 bankomāti, nodrošinot skaidras naudas pieejamību ...

15.01.2016
13.01.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2015.gada 30.decembrī ...

12.01.2016

 Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas pilsētas kultūras nama direktora amatu.   Galvenie darba pamatpienākumi:      -   plānot, organizēt un vadīt Valkas pilsētas Kultūras nama  darbību atbilstoši Nolikumam;      ...

06.01.2016

Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu par Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas apvienošanu. Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz reorganizētās Valkas vidusskolas direktora amatu. Galvenie darba pamatpienākumi:      -   vadīt ...

06.01.2016

   Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 2016.gadā uzsāk atbalstīt ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību ...

05.01.2016

Valkas novada dome ir nolēmusi rīkot publisko apspriešanu par atsevišķu augošu koku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.janvārim, tāpēc ir svarīgi noskaidrot sabiedrības attieksmi.   Valkas iedzīvotāji un ...

29.12.2015