Šonedēļ, 2017.gada 11.augustā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

08.08.2017

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0431, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”, daļu 1480m2 platībā.   Nomas līguma mērķis: esošā auto stāvlaukuma labiekārtošana un uzturēšana.   Nosacītā nomas maksa gadā: 2% apmērā no ...

04.08.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kā vienotu izsoles objektu sekojošus nekustamos īpašumus Valkas novada Valkas pagastā:   1. “Saule 4”-2, K.Nr. 9488 900 0121, sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopīpašuma 207/1205 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, ...

04.08.2017

Finanšu komitejas ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 2.augustā plkst.16:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Ārkārtas sēdes darba kārtība:   1.Par nomas līguma termiņa pagarināšanu zemes gabalam Dzelzceļa līnija “Valka-Igaunijas robeža” ar SIA “Tīne”. 2.Par iespēju domei atgūt parādus ...

02.08.2017

"2017.gada 5.augustā Cimzes kapos, Valkas novada domes darbinieks Ingars Siliņš veiks informācijas ievākšanu par tiem apbedītajiem, kuru vārdi nav zināmi (nav kapakmeņa vai nav sniegta informācija novada domē). Lūgums apbedīto piederīgajiem, kas apmeklēs kapus kapusvētkos, būt pretimnākošiem un sniegt informāciju ...

01.08.2017

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 15. augustam.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa ...

27.07.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 27.jūlijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam Valkas novada Valkas pilsētā; 2.Par zemes vienību Valkā, “Ķieģeļceplis ...

24.07.2017

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē   1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā. Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, ...

24.07.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 17.jūlijā plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā. Ziņo ...

14.07.2017

Ņemot vērā pēdējā laika aktualitātes par sadarbības teritoriju izveides nepieciešamību Latvijā, pirms nedēļas publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka teritoriālās reformas varētu risināt arī sabiedriskā transporta pieejamības problēmas valstī, t.sk. arī Vidzemē.   Teritoriālās reformas mēdz kļūt aktuālas, ...

14.07.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 17.jūlijā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.Par SIA „Tīne” iesniegumu par zemes gabalu Dzelzceļa līnija „Valka-Igaunijas robeža" nomas līgumu. Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 2.Par ...

14.07.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 14.jūlijā pulksten 14:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore 2.Par finansiālu atbalstu mācībām ...

13.07.2017

Šonedēļ, 2017.gada 14.jūlijā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

11.07.2017

Jūnija beigās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību par energopārvaldību atbildīgie speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas ...

11.07.2017

2017.gada 7.jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/16/I/004 par Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu.   Projekta mērķis ir Valkas pilsētas ...

10.07.2017