Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.001.,92.3m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā ...

04.01.2017
04.01.2017
04.01.2017

  Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” aicina darbā audzinātāju. Var strādāt darba apvienošanas kārtībā uz nepilnu darba slodzi. Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, sociālajā darbā vai psiholoģijā (var būt students).   Sīkāka informācija pa tālruņiem: 64725396, ...

04.01.2017

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina darbā elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālistu .   Amata pamatpienākumi: Vākt, apstrādāt, analizēt, sniegt aktuālo informāciju foto, audio - video formātā; Filmēt un montēt video sižetus; Veidot un izplatīt aktuālo informāciju sociālajos ...

04.01.2017

4. janvārī plkst. 13:00 Valkā, Semināra ielā 21 notiks svinīga Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra atklāšana!   2015. gada 30. novembrī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” realizēšanu ...

30.12.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 29.decembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē 1. Par Nolikuma Nr.___ “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu.Ziņo – Antra Ķīkule, iekšējās ...

23.12.2016

   Baltijā lielākais elektroenerģijas ražotājs Eesti Energia ir iegādājies Valkas novada domei piederošos 10% kapitāldaļu Enefit Power&Heat Valka koģenerācijas spēkstacijā. Tādējādi kompānija Eesti Energia, kurai iepriekš piederēja 90% spēkstacijas kapitāldaļu, ir kļuvusi par vienīgo Valkas koģenerācijas ...

23.12.2016
22.12.2016

2015.gada 30. novembrī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” realizēšanu Valkā, Semināra ielā 21, Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos ...

20.12.2016

Sociālais dienests sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, ...

15.12.2016

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība :1. Nolikuma Nr.___ “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšana.Ziņo – Antra Ķīkule, iekšējās ...

15.12.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Multifunkcionālā centra izveide” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

15.12.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālam uzņēmumam “Skroders”. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2. ...

15.12.2016

Zemes komisija sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 9:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Tomēni” sadalīšanu;2. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 16”, kadastra apzīmējums ...

14.12.2016