Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 9.februārī plkst.9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par saistošo noteikumu Nr.__”Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā” apstiprināšanu. ZIŅO: Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2. Par saistošo ...

07.02.2018

Piektdien, 9.februārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.   Valsts ...

05.02.2018

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2018.gada 5.februārī plkst.10.00 Beverīnas ielā 3, Valkā.                                                                     ...

02.02.2018

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 5.februārī plkst.15.30, Beverīnas ielā 3, Valkā   1.Valkas novada un pilsētas mežu apsaimniekošana, īpaši akcentējot mežu kopšanu Varoņu ielā. ZIŅO: Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks 2. Darba organizācija (sistēma), kā ...

02.02.2018

Aktivitātes samazina tādus fiziskās veselības riskus kā augstu asinsspiedienu, sirds asinsvadu saslimšanas, uzlabo hormonālās un imūnsistēmas funkcionēšanu, paaugstina enerģijas līmeni. Līdz ar to organisms gluži vienkārši ir izturīgāks, mazāk ikdienā nogurst un spēj ātrāk atgūties pēc stresa situācijām. Līdz ...

01.02.2018

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu nomu:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR/ha 9492 ...

31.01.2018

Valkas novada dome paziņo, ka ir pabeigta nekustamā īpašuma – Valkā, Blaumaņa iela 12A kadastra numurs 9401 005 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0134, platība 0.3183ha un uz tā esošām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9401 005 0134 001, 9401 005 0134 002 un 9401 005 0134 ...

30.01.2018

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.2.,14.7m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 015-2, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, ...

29.01.2018

      2. februārī, plkst.12:30 dodies uz starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2018” “Apceļo Latviju” halles stendu A14, kur Vidzemes Tūrisma asociācija prezentēs un atklās Igaunijas – Latvijas projekta „Zaļie Dzelzceļi” tūrisma maršruta karti.   Kas ir „Zaļais ...

26.01.2018

  Biedrība “Atbalsts Valkai” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekts ...

24.01.2018

    Biedrības “Atbalsts Valkai” apstiprinātajam projektam “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts tiks īstenots Eiropas ...

24.01.2018

  Biedrība “Jauniešu klubs “Pēda”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi ...

24.01.2018

  Biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” apstiprinātajam projektam “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā, ir uzsākti izstrādes darbi. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA".   Projekts ...

24.01.2018

Zemes komisija sasaukta 2018.gada 26.janvārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par zemes vienības Ērģemes pagastā “Kalnsmērtes”, daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ...

23.01.2018

  2018. gada 16. janvārī starp Valkas novada domi un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi, reģ. Nr. 90000812928, tika parakstīta Vienošanās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem ...

22.01.2018