Vidzemes TV piedalās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā par 2017. gada priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu „Novadi izvēlas” sagatavošanu un pārraidi. Par katru Vidzemes reģiona novadu plānots gatavot vienu raidījumu, kurā tiek dota iespēja piedalīties vienam ...

10.04.2017

Valkas novada vēlēšanu komisija sasaukta 2017.gada 11.aprīlī plkst. 12.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu telpā.   Darba kārtība: 1. Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ievēlēšanu 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām. 2. Par vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāju ...

10.04.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Uzaicināta: ...

07.04.2017
03.04.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Kārķu pagastā “Austrāļi”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276, platība 0.0577ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0276 001.    Izsolāmo objektu ...

03.04.2017

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un publiskojis 2016.gada nefinanšu ziņojumu. Ziņojumā iekļauts vadības ziņojums, uzņēmuma raksturojums, gada svarīgākie notikumi, kā arī informācija par meitas uzņēmumu “ZAAO Enerģija” un darbības plāniem 2017.gadā.   Par prioritāti 2016.gadā ZAAO izvirzīja ...

31.03.2017

Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde 2016.gadā rīkoja starptautisku arhitektūras konkursu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija”. Konkursa mērķis bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ...

30.03.2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.   Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti.   Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa - www.cvk.lv   Deputātu kandidātu saraksta iesniedzējiem:   Kandidātu saraksts un ...

30.03.2017

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 25 Vidzemes un Dienvidigaunijas pašvaldībām un organizācijām, ir uzsākusi Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway” īstenošanu.   Projekts "Green Railways" paredz bijušo ...

29.03.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 30.martā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 2.Par nekustamā īpašuma ...

27.03.2017

Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2017. gada 31. martam. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā. ...

23.03.2017

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šogad tas bija 5.martā.   No 22.-24.martam ...

22.03.2017

Šī gada 6. aprīlī plkst. 15:00 Kārķu sporta namā notiks projekta “Multifunkcionālā centra izveide” atklāšanas pasākums. Notikumu ieskandināsim – ar azartiskām dejām, veiklības stafetēm un florbola draudzības maču.   Pasākuma laikā varēs iepazīties ar trenažieru aprīkotajām telpām, izbūvēto ...

22.03.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 22.martā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma “Birzmaļi”, Valkas pagastā sadalīšanu; 2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Valkā, Rīgas ielā 80; 3.Par telpu ...

20.03.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā plkst. 14:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 2.Par nekustamā īpašuma ...

17.03.2017