Pagājušā gada 3.martā „Klīnika DiaMed”, kas specializējas diagnostikā, neiroloģijā un ortopēdijā, atklāja jaunas un mājīgas telpas Rīgā, Brīvības gatvē 214. Uz jauno telpu atklāšanu bija aicināti pašvaldību vadītāji, lai klātienē iepazītos ar klīnikas izveidoto atbalstu programmu reģionu iedzīvotājiem ...

16.02.2017

Piektdien, 2017. gada 17. februārī Pulksten 14.00 Kārķu tautas namā               IEDZĪVOTĀJU SAPULCE   Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jautājumi (tajā skaitā par iespēju veikt papildu uzkrājumu konkrētam mērķim, piemēram, jumta nomaiņai),   Pieejamā ...

15.02.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 17.februārī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1. Par nekustamā īpašuma “Jaunsaliņas”, Kārķu pagastā sadalīšanu; 2. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam Valkas novadā ar vienādu adresi “Priedes” uz “Ezerpriedes”; 3. ...

15.02.2017

Trešdien, 1. martā Valkā darbu uzsāks zvērināts notārs Iveta Ozoliņa. Darba pieredze: 12 gadi notāra birojā Rīgā.           Zvērināta notāra eksāmens uz zvērināta notāra vakanto amata vietu Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā notika aizvadītā gada 6. septembrī un 7. ...

15.02.2017

Jau labu laiku lolojis ieceri par darbiniekiem arī ārpus Rīgas, IT uzņēmums Accenture 2014. gadā atvēra savu pārstāvniecību Ventspilī, jo te bija laba infrastruktūra un spēcīga mācību iestāde, no kuras ņemt speciālistus – Ventspils Augstskola. Patlaban Accenture birojā šajā pilsētā strādā jau ...

14.02.2017

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

10.02.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.februārī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par braukšanas izdevumu kompensāciju. Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 2. Valkas novada pašvaldības kā Nacionālā ...

10.02.2017

Sociālo lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.februārī pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3 Darba kārtība: 1. U.G. iesnieguma izskatīšana. Ziņo: Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs 2. Par materiālā atbalsta sniegšanu. Ziņo: Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs 3. ...

10.02.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā. Ziņo – Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja   2. Par Valkas novada attīstības ...

09.02.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība: 1. E.L. iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja   2. Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Kūrija”, Valkā, ...

09.02.2017

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 09:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par zemes gabala Valkā, Rūjienas ielā 21 iznomāšanu tirdzniecības centra izveidei. Ziņo – V.A.Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par kapu digitalizāciju, uzmērīšanu, ...

08.02.2017

Konkursā „ZAAO mēneša jautājums” janvāra mēnesī piedalījās 300 dalībnieki no 21 ZAAO darbības reģiona skolām, pareizās atbildes iesniedza 229 skolēni.   Janvāra “ZAAO mēneša jautājums” uzvarētāji ir Balvu novada Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 5.klases skolniece Kate Līcīte un ...

03.02.2017

Pirmais ideju uzsaukums jaunizveidotajā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubatorā ir jau aiz muguras, jo pirmā uzņemšanas komisijas sēde notika š.g. 27.janvārī, un tajā tika izskatīti 12 pieteikumi inkubācijai, kā arī vērtētas 14 idejas pirmsinkubācijas pakalpojumu saņemšanai.   Valkas ...

01.02.2017

Laikā no 2016. gada 4. janvāra līdz 23. janvārim notika Valkas novada domes rīkotā publiskā apspriešana iecerei par koku ciršanu trīs publisko apstādījumu vietās: Ausekļa ielā virzienā no Smilšu ielas līdz Rūjienas ielai (ošlapu kļavas), Indriķa Zīles skvērā gar Semināra ielas malu (ošlapu kļavas) ...

31.01.2017

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.001.,92.3m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā ...

30.01.2017