Baltijā lielākais elektroenerģijas ražotājs Eesti Energia ir iegādājies Valkas novada domei piederošos 10% kapitāldaļu Enefit Power&Heat Valka koģenerācijas spēkstacijā. Tādējādi kompānija Eesti Energia, kurai iepriekš piederēja 90% spēkstacijas kapitāldaļu, ir kļuvusi par vienīgo Valkas koģenerācijas ...

23.12.2016
22.12.2016

2015.gada 30. novembrī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” realizēšanu Valkā, Semināra ielā 21, Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos ...

20.12.2016

Sociālais dienests sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju, ...

15.12.2016

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība :1. Nolikuma Nr.___ “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšana.Ziņo – Antra Ķīkule, iekšējās ...

15.12.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Multifunkcionālā centra izveide” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

15.12.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu individuālam uzņēmumam “Skroders”. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2. ...

15.12.2016

Zemes komisija sasaukta 2016.gada 16.decembrī pulksten 9:00, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Tomēni” sadalīšanu;2. Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Gaujas iela 16”, kadastra apzīmējums ...

14.12.2016

Valkā, tirdzniecības centrā ‘’Walk’’ no piektdienas, 16.decembra, lielā ziedojumu kastē ikvienam būs iespēja atstāt lietas, kas paša mājās ir liekas, bet kādam citam var ļoti noderēt. Varbūt ir trauki, kurus nelietojat, drēbes, kas kļuvušas par šauru, mazu vai platu vai apavi, kas labi saglabājušies, ...

14.12.2016

Valkas novada dome saņēmusi VAS "Latvijas Pasts" vēstuli par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa" Ērģemes pagastā, Valkas novadā izsoli.    Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 19.01.2017. plkst.14.30 Ziemeļu ielā 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā ...

14.12.2016

SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus. Tas izstrādāts kompakta ceļveža formā, ar norādēm par sadzīves un otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, saziņas iespējām ar uzņēmumu, ZAAO vides iniciatīvi “100 darbi Latvijai”, ...

12.12.2016

Pērnā gada nogalē Valkas novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā izvietojamas nosaukumu un informācijas plāksnes uz infrastruktūru, kultūras un tūrisma objektiem, ...

12.12.2016

Arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.    Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus ...

12.12.2016

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2016.gada 9.decembrī pulksten 14:30, Valkā, Beverīnas ielā 3 Darba kārtība : 1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksts apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ...

08.12.2016
08.12.2016