9.aprīlī Valkas novada domes priekšsēdētājs tikās ar AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāju Andri Lubānu un Pasažieru pārvadājumu departamenta vadītāju Ivaru Zaļo. Tikšanās mērķis bija pārrunāt nākotnes sadarbību, kā arī darīt zināmas pašvaldības vēlmes un ieteikumus, lai ...

10.04.2015

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.    Izsoles ...

08.04.2015

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām: Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9466 005 0072 Salas 7.29 6.9 48.00 9466 ...

01.04.2015

25. martā Valkā tikās projekta „Via Hanseatica” bijušie un potenciālie partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kopumā ap 16 organizācijām, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm projekta rezultātu uzturēšanai 2015. gadā.   Sanāksmi atklāja Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, ...

26.03.2015

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un Latvijas Bankas padomei, kurā lūdz Banku iekļaut savos plānos un izdot piemiņas un kolekcijas monētu, veltītu Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) dibināšanas un “Deklarācijas ārvalstīm un tautām” simtgadei, ...

26.03.2015

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. Vienošanās paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas institūtu.  Tas ...

23.03.2015

Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa ir veikusi Valkas pilsētas Cimzes un Meža kapu vietu izvietojuma digitalizāciju. Kapu vietu apzināšana tiek veikta, lai noskaidrotu mirušo precīzu apglabāšanas vietu un apzinātu jaunu kapa vietu pieejamību. Tas ir veikts, balstoties uz informāciju, kas pieejama ...

17.03.2015

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISHI PAJERO SPORT, reģistrācijas gads - 2002. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās ...

09.03.2015

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT, reģistrācijas gads - 2001. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās no 8.00 ...

09.03.2015
04.03.2015
03.03.2015
02.03.2015

Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3,16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu ...

27.02.2015

Piektdien, 20.februārī Helmes pašvaldībā, Valgas apriņķī, Igaunijā notika Latvijas un Igaunijas Republiku Starpvaldību komisijas sēde. Tās laikā tika pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni. Sēdi vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs ...

24.02.2015

26.februārī no plkst.17.00 – 18.00 SIA “Pedelīte” banketa zālē Rīgas ielā 12A uz diskusiju “Lielā kultūras tērzētava” par kultūras pasākumiem un to norisi novadā aicina Izglītības un kultūras daļas pārstāvji. Diskusijas mērķis ir apzināt un uzklausīt cilvēku viedokli par kultūras dzīvi un organizētajiem ...

21.02.2015