2015. gada 29. jūlijā Valkā tika nodots ekspluatācijā ūdensapgādes tīkla posms Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tika paveikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016) ietvaros. Lasīt vairāk: ...

18.09.2015

Valkas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas ielā 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemesgabala 35294m2, biroja ēkas 2386,7m2 ar palīgbūvēm.  Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba ...

18.09.2015
18.09.2015

Valkas novada kultūras attīstības plāna izstrādes mērķi Valkas novadā  līdz 2015.gadam ieskaitot kultūras nozares attīstība apskatīta Valkas novada attīstības plāna ietvaros, jo nav izstrādāts atsevišķs nozares attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros tiktu plānota koordinēta kultūras nozares attīstība ...

11.05.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001 0094, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās ...

13.07.2015

Valkas novada domes iesniegtais projekts "Esi kustīgs un lustīgs Valkā"ir ticis Labo darbu 2. kārtā uz balsošanu,  tāpēc ir nepieciešams visu novada iedzīvotāju, draugu un radu atbalsts. Projektā paredzēts izveidot vingrošanas iekārtu laukumu, kas būtiski papildinātu Valkas pilsētas sporta infrastruktūru, jo ...

08.07.2015

25.jūnijā Valkas novada pašvaldība parakstīja Mēru apņemšanos par pievienošanos iniciatīvai “Mayor Adapt”. Valkas novada pašvaldība šobrīd pirmā pašvaldība Baltijā, kura ir pievienojusies šai iniciatīvai.   Mayors Adapt iniciatīva ir radīta, lai aktivizētu un iesaistītu ...

06.07.2015

Ceturtdien, 23.jūlijā otro reizi Valkas novadā notiks atvērtā durvju diena laukos.   Zemnieki, lauksaimnieki, agronomi un interesenti no visas Latvijas šogad ir aicināti doties uz Valkas pagasta Z/S “Kalnieši”. Pasākumā piedalīsies firmas “Bayer” un “Syngenta”, savukārt z/s “Piekalnes” ...

02.07.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,20.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai” tika pieņemts lēmums par attīstības ...

29.06.2015

Laika posmā no 2007 – 2015.gadam Valkas novada dome  ir veikusi vērienīgus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus Valkas pilsētā. Tika izbūvēti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, uzceltas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ...

27.06.2015
23.06.2015

2015.gada 9. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, ezers Cepsis, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  ezers Salainis, Vijas upe) tika ņemti peldūdens paraugi un Zāģavota ūdens paraugi un veikta to testēšana. Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, ...

16.06.2015

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.    Izsoles ...

10.06.2015

Šodien Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas mērs Kalevs Herks Valgā tiksies ar Marijumpoles pašvaldības pārstāvjiem. Valgu apmeklēs Marijumpoles pašvaldības vadītāja vietniece Irēna Lunskiene un administrācijas vadītājs Sigits Valančus. Tikšanās laikā valstu pārstāvji ...

05.06.2015
05.06.2015