Es savu zemi nepamestu dziesmu dēļ Kurš te bez manis Manu dziesmu dziedās? Tā mani baltos prieka spārnos ceļ Un sirdī palīdz mīlestībai ienākt. Šo latvju zemi nepamestu dziesmu dēļ – To, kuras vakar skanēja un rīt vēl piedzims. (G.Micāne) Tuvojas valsts svētki – Latvijas proklamēšanas gadadiena. ...

15.11.2013

Rīt, 14.novembrī, plkst.19.00 kinoteātrī „Splendid Palace” gaidāma Latvijas Televīzijas režisores Agitas Cānes un kino kritiķes Dairas Āboliņas veidotās dokumentālās  filmas „Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija” svinīgā kino pirmizrāde. Uz jaunās filmas pirmizrādi dosies arī Valkas novada domes un Vijciema ...

13.11.2013

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo: 24.09.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Upītes ielā 9, Valkā, Valkas novadā (kadastra Nr.9401 001 0004), 56/809 domājamo daļu pirkuma līgums (pirkuma cena 70,54 Ls/ 100,37 EUR). Pircējs – Vilis Zvirbulis. 25.09.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Upītes ...

12.11.2013

Nav nozīmes vārdiem, Kuri ir tikai vārdi. Nozīme ir sirds vārdiem Tiem spēj ticēt, Tie spēj palīdzēt. Tajos var klausīties Un tie ir no sirds. Tā ir sajūta, kad saproti, ka neesi viens, Sajūta, kuru ir jāsajūt Un atkal spēj dzīvot, Spēj just un smaidīt, Spēj domāt un mīlēt. Pietiek tikai ar pāris zilbēm un Tu pacelies spārnos, ...

11.11.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: dzīvokli Valkā, Puškina ielā 8-1, kadastra numurs 9401 900 1557, ar kopējo platību 45.3 m2, kas ir 453/1904 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 681 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0935. ...

06.11.2013

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”, kas notiks Valkas pilsētas kultūras namā, ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, ...

06.11.2013

Ceturtdien, 7.novembrī, plkst.15.00 Tālavas ielā (posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai) notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” ...

04.11.2013

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu. Darba pamatpienākumi: -    mērķtiecīgas informācijas plūsmas organizēšana; -    sabiedrības informēšana par domes pieņemtajiem lēmumiem un pašvaldības darbību; -    ...

28.10.2013

Valkas novada dome ir nolēmusi paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli nesakoptu un vidi degradējošu būvju īpašniekiem. Nodoklis paaugstināts līdz 3% no būvei piekritīgas zemes vērtības.  Ir izveidota Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas ...

24.10.2013

Valkas novada pašvaldības policija ir uzsākusi atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanas pārbaudi Valkas pilsētā.  Katram privātās mājas īpašniekam ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu. To paredz novada domes saistošie noteikumi Nr.23, ...

21.10.2013

Valkas novada dome ir pilnvarojusi pašvaldības policiju kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā, to paredz 2013.gada 25.jūlija domes sēdes lēmums (protokols Nr.15, 5.§). Līdzko Valkas pašvaldības policija saņems vienoto ...

10.10.2013

2013. gada 8. oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valkas novada domi, tika parakstīta vienošanās par projekta „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā”,  Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001 (turpmāk- projekts) īstenošanu ...

10.10.2013
10.10.2013

7.oktobrī ikmēneša sanāksmē tikās Valkas novada, Valgas pilsētas un Valgas apriņķa pašvaldību speciālisti, lai apmainītos ar jaunumiem, izvērtētu kopīgi paveikto un plānotu turpmāko sadarbību. Šoreiz pašvaldību pārstāvji pārrunāja vizīti Imatrā un Svetogorskā, kur devās Dvīņu pilsētu asociācijas ...

08.10.2013

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā „Viļņi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0108, platību 1.3ha, nomu bez apbūves tiesībām. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 28.oktobrī plkst.16:00, Valkas novada domes ...

07.10.2013