No 31.jūlija līdz 4.augustam Kobilnicā (Polijā) notiek ikgadējā Dvīņu pilsētu (Twin Town) konference. Vakar ar savu prezentāciju pārējos dvīņu pilsētu pārstāvjus iepazīstināja mūsu jaunieši. Savukārt visi valcēnieši kopā iestādīja kociņu alejā, kur jau 2003.gadā liepiņas bija iestādījušas septiņas ...

02.08.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt šeit Jaunākajā izdevumā lasiet:•    Domei jākļūst iedzīvotājiem pieejamākai, draudzīgākai un efektīvākai ...

31.07.2013

No 31.jūlija līdz 4.augustam Kobilnicā (Polijā) notiek ikgadējā Dvīņu pilsētu (Twin Town) konference, kuras tēma šogad ir „Vēja enerģija, saules enerģija, slānekļa gāze vai varbūt atoms? Mūsu enerģētikas nākotne vai drauds?”. Pēc Kobilnicas pašvaldības uzaicinājumu, pasākumā piedalās 3 Valkas novada ...

30.07.2013

26.jūlijā Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas” ievietota 3 gadus veca, sterilizēta vilku sugas suņu meitene. Atgādinām, ka par visiem klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem, iedzīvotājiem ir jāziņo pa telefonu 26127430 dzīvnieku ķērājam Vitālijam Luguzim, kurš, ...

29.07.2013

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis ir nosūtījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), Finanšu ministrijai un Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim vēstuli ar lūgumu – piešķirt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem 2011.gada ugunsgrēkā nopostītā Vijciema ...

26.07.2013

Valkas  novada dome  konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz  Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.   Darba pamatpienākumi:•    pārvaldes darba organizēšana un vadīšana saskaņā ar pārvaldes nolikumu•    pārvaldei nodoto pašvaldības īpašumu ...

26.07.2013

Valkas pagastā „Paksīši”, kadastra apzīmējums 9488 010 0181, daļu ar platību 200 m2 noma bez apbūves tiesībām. Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 19.augustā plkst.10:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads. Nomas objekts – neapbūvēta zemes gabala daļa ...

15.07.2013

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 07.03.2013 pieņēma lēmumu par projekta „ Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā” (Nr.12-09-LL03-L413201-000013) apstiprināšanu  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) ...

08.07.2013

Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”, projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros Valkā ...

08.07.2013

Valsts zemes dienests (VZD) no šodienas, 4. jūlija atver informatīvo uzziņu tālruni, kur zemes īpašniekiem iespēja saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba dienu līdz 12. jūlijam zemes īpašniekiem būs iespēja ...

04.07.2013

Ņem spēku no jāņuzālēm, Ko tās tev šovakar sniedz - Tas paliks ar tevi tik ilgi, Kaut sen būs novītis zieds. Ņem spēku no Jāņu gaismas, Kas pakalnos gaiši spīd - Tā paliks ar tevi tik ilgi, Kau sen būs atausis rīts. Ņem spēku no jāņuzālēm, No gaismas, kas kalnos zied, Ņem spēku no nakts bez tumsas, Kas ...

21.06.2013
21.06.2013

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.pantu, tika sasaukta Valkas novada domes pirmā sēde 2013.gada 20.jūnijā plkst. 10.00. Sēdes darba kārtībā: Valkas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Priekšsēdētāja ...

20.06.2013

2013.gada 21.maijā un 3.jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis, Salaiņa ezers, Vijas upe) tika noņemti peldūdens paraugi un veikta to testēšana.Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža,zilaļģu ...

10.06.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” un saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam ...

06.06.2013