Saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu, sākot ar 3.maiju Valkas pilsētā tikspārtraukta apkures sezona. Karstais ūdens iedzīvotājiem būs nodrošināts:•    pilsētas centra, Merķeļa un Rūjienas ielu dzīvojamo māju kvartālā – diennakts režīmā;•    no Domes bulvāra ...

30.04.2013

Sestdien, 27.aprīlī notika Vislatvijas Lielā Talkā, kurā, kā jau ierasts, piedalījās arī Valkas novads. Pavisam talkas dienā novadā strādāja ap 600 talcinieku, savākti apmēram 820 atkritumu maisi. Ērģemes pagastā talkoja 100 cilvēki, savākti 110 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts Turnas parks, Cepurkalns un Ērģemes vecās ...

30.04.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” (sēdes protokols Nr.6, 5.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizētās redakcijas izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas aktualizācija. Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. ...

30.04.2013

12.aprīlī tika parakstīts granta līgums starp Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienoto vadošo iestādi un projekta vadošo partneri – Valgas pilsētas valdi, par projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” (angļu valodā – „Be good at sport through ...

26.04.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

26.04.2013

Aprīlis ir mēnesis, kad, ziemai aizejot, sakopjam savu apkārtni. Arī šogad turpināsim labo tradīciju – piedalīsimies Vislatvijas Lielajā Talkā, kas notiks sestdien, 27.aprīlī no plkst.9.00. Šī talka ir kļuvusi par lielisku pasākumu – ne tikai padarot sakoptāku vidi, bet arī vienojot cilvēkus kopīgai idejai, ...

24.04.2013
23.04.2013

10.aprīlī Valkā starp Valkas novada domi un SIA „Firma L4” tika parakstīts līgums par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Valkas novada ...

16.04.2013

3.aprīlī Valkas novada domē notika vadības un speciālistu kopīga sanāksme, lai apkopotu industriālo zonu projektu idejas Nacionālam attīstības plānam 2014. – 2020.gadam, iesniegšanai LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. No ministrijas ir saņemta vēstule par to, ka nākamajā Nacionālā attīstības ...

05.04.2013

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Pauguržēguri”, kadastra numurs 9452 009 0125, kas sastāv no piecām atsevišķām zemes vienībām ar kopējo platību 102.6ha. Īpašuma atsavināšana izsolē notiks atsevišķi ...

10.04.2013

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta uz 27.aprīli, tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un ļaujot dabai ilgāk atmosties no ieilgušās ziemas. Lēmums pārcelt Lielās Talkas norises laiku pieņemts ņemot vērā iedzīvotāju un Lielās Talkas pašvaldību ...

05.04.2013

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 12.– 22.aprīlim. Valkas novada vēlēšanu komisija 2013.gada 3.aprīlī (protokols Nr.1) NOLĒMA:     1.    Noteikt darba laiku deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai: piektdien,  ...

05.04.2013

Arī aprīļa mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par aprīļa mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

04.04.2013